ANUNȚ

 

Datorită imposiilității de a constitui comisia de concurs la data stabilită pentru susținerea probei scrise și respectând prevederile  OMS nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi prin prezenta comunicăm candidaților care au depus dosar de concurs pentru postul de farmacist în cadrul Farmaciei cu circuit închis a unității că proba scrisă se va susține în data de 05.04.2023, urmată de proba clinică/practică conform următorului calendar:

NR.

CRT

COD UNIC DE IDENTIFICARE

FUNCȚA

STRUCTURA

REZULAT PROBĂ SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

PUNCTAJ FINAL

 

REZULTAT EXAMEN

1

2076

Asistent medical

LRIM

97,5 puncte

90 puncte

93,75 puncte

PROMVAT

2

2122

spălătoreasă

Spălătoria semiautomată

35 puncte

-

35 puncte

NEPROMOVAT

3

2976

spălătoreasă

Spălătoria semiautomată

25 puncte

-

25 puncte

NEPROMOVAT

 

         A N U N Ţ 

     În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările legale în vigoare, ale Legii cadru nr.153/2017 salarizarea unitară, ale HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și ale OMS nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

în data de 07.04.2023 ora 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează 

examen de verificare a cunoştinţelor în vederea promovării

în treapta imediat superioară pentru  posturile  

-registratori medicali din cadrul CPU, LRIM și Birou de Evaluare și Statistică Medicală

-statistician medical din cadrul Biroului de Evaluare și Statistică Medicală

Examenul constă într-un test grilă redactat, pe baza bibliografiei de  către comisia de examinare  

            Proba scrisă va avea loc în data de  07.04.2023 ora 11ºº la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu , nr.12- sala de ședințe din cadrul Pavilionului Central Corp B-P+1E