Bine ati venit la SPITAL MUNICIPAL VATRA DORNEI
 
 

  SPITAL

 
  Istorie
 
  PLAN STRATEGIC
 
  PLAN MANAGEMENT
 
  Comitetul Director
 
  CONSILIU DE ADMINISTRATIE
 
  TRANSPARENTA
 
  DATE STATISTICE
 

  Info Pacient

 
  TELEFON PROGRAMARI
 
  Drepturile si obligatiile pacientului
 
 
 
  Acte necesare internarii
 
  INFORMAȚII PRIVIND EXTERNAREA
 
  Servicii sociale, îngrijiri si asistență postspitalizare
 
  LISTA EXAMENELOR PARACLINICE
 
  LISTA ANALIZELOR MEDICALE EFECTUATE CONTRA COST
 
  LISTA TARIFELOR SERVICIILOR MEDICALE SPITALICESTI EFECTUATE LA CERERE
 
  ORAR GARZI MEDICI
 
  Chestionar satisfactie pacienti
 
  COMBATE REZISTENTA LA ANTIBIOTICE

 

 

  PROGRAM VIZITA

Conform Ordinului nr. 1284/2012

LUNI - VINERI 15:00 - 20:00
SAMBATA, DUMINICA 10:00 - 20:00
 

  STRUCTURA SPITALULUI

 
  Sectia Chirurgie Generala
 
  Sectia Medicina Interna
 
  Compartiment Pediatrie
 
  Sectia Obstetrica Ginecologie
 
  Sectia Boli Infectioase
 
  Bloc Sterilizare
 
  Laboratoare
 
  Farmacie
 
  Serviciul Administrativ
 

 
 
SPITAL MUNICIPAL VATRA DORNEI

SPITAL

 
 


 
  ANUNT ANGAJARE ARHIVAR SI AUTOPSIER

 

A N U N T 

 

In conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 95/2003, cu modificarile si completarile legale in vigoare, ale OMS 834/2011  privind aprobarea criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităților și subunităților sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcții de conducere, precum și funcțiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare față de salariul de bază,  a HG nr. 286/2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice- cu modificarile si completarile legale ulterioare

 

 

In data de 18.09.2015 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizeaza 

 

CONCURS

 

·        pentru ocuparea unui post de arhivar  la arhiva unitatii – perioada nedeterminata

·        pentru ocuparaea unui post de asistent medical –autopsier in cadrul Compartimentului prosectura – perioada determinata

 

Concursul consta in urmatoarele etape: selectia dosarelor,proba scrisa si un interviu

 

·        Proba scrisa va avea loc in data de 18.09.2015 ora 11.00 la sediul unitatii din str. Mihai Eminescu ,nr.12

·        Interviul va avea loc in maxim 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

·        La examen/concurs candidatii se vor prezenta in sala cel tarziu la ora 10.50  si vor fi identificati in baza buletinului sau cartii de identitate.

Dosarele de inscriere la concurs se depun la secretariatul comisiei de concurs ( Birou RUNOS) pana la data de 10.09.2015 ora 16.00

 

Conditiile de participare:

 

I.Conditii generale

   a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

    b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exercițiu;

 

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

    f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

        II.Conditii specifice:

·        Pentru ocuparea postului de arhivar:

        a)studii medii (liceu cu diploma de bacalaureat)

        b)vechime : 10 ani in activitate

 

·        Pentru ocuparea postului de asistent medical-autopsier:

a)      studii postliceale ( diploma de absolvire)

b)      curs de autopsier -  validat de IML “Mina Minovici”- Bucuresti

c)      vechime : 5 ani in activitate

 

Documente necesare inscrierii

 

   a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unitatii

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

    e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

    f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

    g) curriculum vitae

    h) dosar cu sina

 

    1.  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

    2.  În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

   3.  Documentele solicitate vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la biroul RUNOS al unitatii – tel. 0230375528 ,int.44

 

 

 

Bibliografie:

·        pentru ocuparea postului de arhivar:

 

1.                            Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

2.                            Ordinul de zi nr. 217 din 23.05.1996 privind activitatea de arhiva la creatorii si detinatorii de documente cu modificarile si completarile ulterioare.

3.                            Ordinul de zi al Directorului general al Arhivelor Nationale nr. 235 din 05.07.1996 –normative privind caracteristicile tehnico-functionale ale spatiilor si echipamentelor de depozitare si conservare a arhivelor aflate in administrarea creatorilor publici si privati cu modificarile si completarile ulterioare

4.                            Legea nr.677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie ,cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

·        pentru ocuparea postului de asistent medical –autopsier:

1.      Anatomia si Fiziologia Omului autori : Niculescu si Cezar Th.,Radu Carmaciu,Bogdan Voiculescu editia II-2009

2.      Tratat in medicina legala – “tehnici de necropsie” – autor  Vladimir Belis

3.      Legea nr.104/2003 privind manipularea cadavrelor umane

 

 

 

Calendarul desfasurarii concursului:

Data limita pentru depunerea dosarelor de inscriere

10.09.2015 ora 16.00

Data selectiei dosarelor

14.09.2015

Data afisarii rezultatelor selectiei dosarelor

15.09.2015

Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul selectiei dosarelor

16.09.2015

Data afisarii rezultatelocontestatiilor privind selectia dosarelor

17.09.2015

Data desfasurarii probei scrise

18.09.2015

Data afisarii rezultatului probei scrise

21.09.2015

Data limita de depunere a contestatiilor pentru proba scrisa

22.09.2015

Data afisarii rezultatelor contestatiilor pentru proba scrisa

23.09.2015

Data sustinerii interviului

In maxim 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise

 

 

 

 
 
  Scris de administrator on Thursday, August 20 @ 14:43:04 EEST (69 citiri)
(Citeste mai mult... | Scor: 0)
 

 
  AMANARE ZIUA PORTILOR DESCHISE

Amanare Ziua Portilor Deschise

 
 
  Scris de administrator on Thursday, August 20 @ 10:45:57 EEST (45 citiri)
(Citeste mai mult... | Scor: 0)
 

 
  ANGAJARE MEDIC PRIMAR MEDICINA INTERNA

SPITALUL  MUNICIPAL VATRA DORNEI

JUDETUL SUCEAVA

scoate la

CONCURS

 

 

In conformitate cu  prevederile  Sectiunii a 2a ale Ordinului Ministerului Sănătății Publice nr. 869 din 14.07.2015  pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor de  medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimisti și chimist din  unitățile sanitare publice,precum si farmacistilor de sef de sectie,sef de laborator si sef de compartiment din unitatile sanitare fara paturi,respectiv a functiei de farmacist sef in unitatile sanitare publice cu paturi 

 

1 POST   DE  MEDIC  PRIMAR  MEDICINA   INTERNA  IN  SECTIA MEDICINA   INTERNA – PERIOADA   DETERMINATA  (  12 luni cu posibilitate de prelungire pana la 31.12.2017)

 

Documentele necesare inscrierii:

 

   a) cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

    b) copia de pe diploma de medic și adeverință/certificat de confirmare în gradul profesional;

    c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

    d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ori la art. 39 alin. (1) lit. c)

    e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

    f) cazierul judiciar;

    g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

    h) chitanța de plată a taxei de concurs.

 

 

Conditii de inscriere:

 

- experienta minima de 15 ani in specialitate

 

Tematica de concurs:

 

“ Harrison - Principiile medicinei interne” - vol I si II

 

Termen de inscriere:

 

       Înscrierile la concurs se fac în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării

acestui anunț in secretariatul unitatii.

În cazul în care ultima zi de înscriere coincide cu o zi nelucrătoare, candidații vor putea depune dosarele de înscriere inclusiv în prima zi lucrătoare după expirarea celor 10 zile;

      La depunerea dosarelor de inscriere, candidatii au obligatia de a prezenta originalele actelor depuse la dosar  in copie.

 

       Plata anuntului ( 150 lei – conform art. 31 din Ordinul nr.869/2015) se va face din contul unitatii nr. RO 45 TREZ 24F660601200130X – Cod fiscal 4535414

 

 
      Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS al Spitalului Municipal Vatra Dornei, tel0230375528 – int. 44

 
 
  Scris de administrator on Friday, August 14 @ 11:56:08 EEST (53 citiri)
(Citeste mai mult... | Scor: 0)
 

 
  ANUNT

In conformitate cu  prevederile Ordinului Ministerului Sănătății Publice nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea,transferarea si detasarea medicilor,farmacistilor,biologilor,biochimistilor si chimistilor precum si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitatile sanitare publice modificat și completat  cu OMS nr.1266/2012 ; Ordin M.S. 378/2002 si Ordin M.S. 880/2014

 

In data de 24.07.2015 orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

 

Organizeaza

 

C O N C U R S

 

Pentru ocuparea :

 

-         1 post de medic in specialitatea – radiologie si imagistica medicala – in cadrul Laboratorului de radiologie si imagistica medicala – perioada nedeterminata

-         1 post de medic primar chirurgie generala    in cadrul Biroului de management al calitatii serviciilor medicale – perioada nedeterminata

-         1 post de medic specialist medicina de urgenta in cadrul Centrului de Primire Urgente – perioada nedeterminata

 

 

   Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 

·        cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

·        copie a diplomei de studii

·        copie a certificatului de medic in specialitate

·        acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 a ordinelor menționate;

·        declarația scrisă că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu postul pentru care dorește să concureze;

·        certificat privind starea de sănătate si examenul psihologic;

·        copia certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania vizat pentru anul in curs;

·        copia asigurarii de  malpraxis pentru anul in curs;

·        dovezile/adeverintele  din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani nu au fost sanctionati de catre unitatile in care au activate  si/sau de ctre Colegiul Medicilor din Romania

 

      La depunerea dosarelor de inscriere, candidatii au obligatia de a prezenta originalele actelor depuse la dosar  in copie.

 

       Înscrierile la concurs se fac in perioada 13.07 – 22.07.2015

 

      Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUONS al Spitalului municipal Vatra Dornei, tel0230375528 – int. 44

 

 
 
  Scris de administrator on Wednesday, July 01 @ 15:05:29 EEST (63 citiri)
(Citeste mai mult... | Scor: 0)
 

 
  ANUNT

In conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 95/2003, cu modificarile si completarile legale in vigoare, ale OMS 834/2011  privind aprobarea criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităților și subunităților sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcții de conducere, precum și funcțiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare față de salariul de bază,  a HG nr. 286/2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice- cu modificarile si completarile legale ulterioare

 

 

In data de  20.07.2015  ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizeaza 

 

CONCURS

 

pentru ocuparea a:

 

-                            2 posturi de asistent medical generalist  in cadrul Sectiei Obstetrica ginecologie- Comp.neonatologie – perioada nedeterminata

-                            2 posturi de asistent medical generalist in cadrul Compartimentului pediatrie – perioada nedeterminata

-                            1 post asistent medical generalist debutant in cadrul sectiei Medicina interna – perioada nedeterminata

-                            1 post de asistent medical principal in cadrul Sectiei Medicina interna – perioada nedeterminata

-                            1 post de asistent medical generalist debutant in cadrul Compartimentului primiri urgente – perioada nedeterminata

-                            2 posturi de asistent medical generalist in cadrul Sectiei Medicina interna – perioada determinata

-                            1 post de asistent medical generalist in cadrul Sectiei Obstetrica- ginecologie – perioada determinata

-                            1 post ingrijitoare de curatenie in cadrul Sectiei Medicina interna- perioada nedeterminata

 

 

 

Dosarele se depun la Biroul RUNOS   pana in  data de 15.07.2015 orele 12 ºº  si trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

 

pentru postul de ingrijitoare de curatenie:

-         copie dupa actul de studii

-         copie dupa cartea de identitate

-         copie certificat casatorie(unde este cazul)

-         fisa aptitudine- medicina muncii

-         certificat cazier  judiciar

-    curiculum vitae

-         cerere de inscriere

-         -adeverinta vechime si/sau  carte de munca – in copie 

-         dosar cu sina

 

pentru postul de asistent medical generalist :

-         copie dupa actul de studii

-         copie asigurare mal praxis pentru anul in curs;

-         copie dupa Certificatul de membru cu viza valabila;

-         copie dupa cartea de identitate

-         copie certificat casatorie(unde este cazul)

-         fisa aptitudine- medicina muncii

-         certificat cazier  judiciar

-    curiculum vitae

-         cerere de inscriere

-         -adeverinta vechime si/sau  carte de munca – in copie 

-         dosar cu sina

 

pentru postul de asistent medical generalist principal :

-         copie dupa actul de studii

-         copie asigurare mal praxis pentru anul in curs;

-         copie dupa Certificatul de membru cu viza valabila;

-         copie dupa cartea de identitate

-         copie certificat casatorie(unde este cazul)

-         fisa aptitudine- medicina muncii

-         certificat cazier  judiciar

-    curiculum vitae

-         cerere de inscriere

-         adeverinta vechime si/sau  carte de munca – in copie 

-         adeverinta grad profesional

-         dosar cu sina

 

La inscriere candidatii au obligatia de a prezenta toate documentele in original.

 

 

Conditii minime:

 

1.     pentru postul de asistent medical generalist : 18 luni vechime in specialitate

2.     pentru postul de asistent medical principal : 5 ani vechime in specialitate

 

 

Bibliografie

 

1.Pentru posturile de asistent medical generalist – Sectie obstetrica-ginecologie:

 

“Tehnica ingrijirii bolnavului “ – Cartea asistentului medical – autor C.Mozes

“obstetrica-ginecologie”- autor Octav Rusu

“Urgente ginecologice obstetricale neonatologice – autori Czekelius Peter , Ognean    Livia,Scheider Andrada

 

2.Pentru posturile de asistent medical generalist _Compartiment neonatologie:

 

Ordinul nr. 1142 / 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenți medicali generaliști”

 

“Manual de pediatrie- coordinator dr. Mioara Mincu”

 

“Manual de reanimare neonatala” – editia a-VI-A

 

3.Pentru posturile de asistent medical –Sectie medicina interna:

 

“Urgente medico-chirurgicale pentru cadre medii “ – autor Lucretia Titirca

“Manualul de medicina interna pentru cadre medii “ – autor Corneliu Borundel

 

4.Pentru postul de asistent medical debutant – Compartiment primire urgente

 

“Urgente medico-chirurgicale pentru cadre medii “ – autor Lucretia Titirca

“Manual de nursing” - autor Lucretia Titirca

 

5. Pentru posturile de asistent medical generalist – Compartiment pediatrie:

 

Ordinul nr. 1142 / 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenți medicali generaliști”

 

“Manual de pediatrie- coordinator dr. Mioara Mincu”

 

6.Pentru postul de ingrijitoare de curatenie:

 

Monitorul oficial,Partea I;nr.194 bis/2003 – curatenia ,dezinfectia si metode generale de efectuare a curateniei.

 

 

Relatii suplimentare se pot obtine la biroul Runos al Spitalului Municipal Vatra Dornei  , tel. 371821-int.44.  

 

 
 
  Scris de administrator on Wednesday, July 01 @ 15:03:59 EEST (89 citiri)
(Citeste mai mult... | Scor: 0)
 

  Date contact

str. MIHAI EMINESCU, nr.12
VATRA DORNEI
jud. SUCEAVA, ROMANIA
COD - 725700
 
tel: 0230 - 371821
fax: 0230 - 371318
e-mail: spitalmunicipaldorna@yahoo.com
 
LOCALIZARE SPITAL

RUTE DE ACCES CĂTRE SPITAL

 

  Urgente

Urgente
 

  Diverse

 
  Linkuri utile
 
  Harta site
 
  Parteneriate
 

  UTILE

 
  LEGISLATIE
 


 
 

Toate drepturile asupra continutului acestui site apartin
SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI


© 2008