Bine ati venit la SPITAL MUNICIPAL VATRA DORNEI
 
 

  SPITAL

 
  Istorie
 
  PLAN STRATEGIC
 
  PLAN MANAGEMENT
 
  Comitetul Director
 
  CONSILIU DE ADMINISTRATIE
 
  TRANSPARENTA
 
  DATE STATISTICE
 

  Info Pacient

 
  TELEFON PROGRAMARI
 
  Drepturile si obligatiile pacientului
 
 
 
  Acte necesare internarii
 
   CRITERII DE INTERNAREA
 
  INFORMAȚII PRIVIND EXTERNAREA
 
  Servicii sociale, îngrijiri si asistență postspitalizare
 
  LISTA EXAMENELOR PARACLINICE
 
  LISTA ANALIZELOR MEDICALE EFECTUATE CONTRA COST
 
  LISTA TARIFELOR SERVICIILOR MEDICALE SPITALICESTI EFECTUATE LA CERERE
 
  ORAR GARZI MEDICI
 
  Chestionar satisfactie pacienti
 
  COMBATE REZISTENTA LA ANTIBIOTICE

 

 

  PROGRAM VIZITA

Conform Ordinului nr. 1284/2012

LUNI - VINERI 15:00 - 20:00
SAMBATA, DUMINICA 10:00 - 20:00
 

  STRUCTURA SPITALULUI

 
  Sectia Chirurgie Generala
 
  Sectia Medicina Interna
 
  Compartiment Pediatrie
 
  Sectia Obstetrica Ginecologie
 
  Sectia Boli Infectioase
 
  Bloc Sterilizare
 
  Laboratoare
 
  Farmacie
 
  Serviciul Administrativ
 

 
 
SPITAL MUNICIPAL VATRA DORNEI

SPITAL

 
 


 
  ANUNT ANGAJARI

A N U N T 

 În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003, cu modificările și completările legale în vigoare, ale OMS 834/2011  privind aprobarea criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităților și subunităților sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcții de conducere, precum și funcțiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare față de salariul de bază,  a HG nr. 286/2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice- cu modificarile si completarile legale ulterioare

 In data de 06.06.2016, orele 11ºº,

Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizeaza 

 

CONCURS

pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

 

·        Un post de îngrijitoare de curățenie –secția chirurgie – perioadă nedeterminată

·        Un post de îngrijitoare de curățenie-  secția medicină internă - comp.neurologie- perioadă nedeterminată

·        Un post de infirmieră – secția medicină internă - perioadă determinată, pentru o perioadă de cel puțin 365 zile

Concursul constă în urmatoarele etape: selecția dosarelor,proba scrisă și un interviu

·        Proba scrisă va avea loc în data de 06.06.2016 ora 11.00 la sediul unității din str. Mihai Eminescu ,nr.12

·        Interviul va avea loc în maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

·        La examen/concurs candidații se vor prezenta în sală cel tarziu la ora 10.50  și vor fi identificați în baza buletinului sau cărții de identitate.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretarul comisiei de concurs ( ec.Tereja  Alina - Birou RUNOS) pana la data de 27.05.2016 ora 16.00

 Condițiile de participare:

I.Condiții generale

   a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

    b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exercițiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

    f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 Condiții specifice:

-pentru postul de îngrijitoare de curățenie

       a) absolvent studii gimnaziale

- pentru postul de infirmieră:

       a) absolvent studii gimnaziale

      b) certificat de absolvire a programului național  de instruire a infirmierelor

 Documente necesare înscrierii

    a) cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului

    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

    e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

    f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

    g) curriculum vitae,

    h) dosar cu șină

     1.  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

     2.  În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

     3.  Documentele solicitate vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Calendarul desfasurarii concursului:

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

27.05.2016 ora 16.00

Data selecției dosarelor

31.05.2016

Data afișării rezultatelor selecției dosarelor

01.06.2016

Data limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul selecției dosarelor

02.06.2016

Data afișării rezultatelor contestațiilor privind selecția dosarelor

03.06.2016

Data desfășurării probei scrise

06.06.2016

Data afișării rezultatului probei scrise

07.06.2016

Data limită de depunere a contestațiilor pentru proba scrisă

08.06.2016

Data afișării rezultatelor contestațiilor pentru proba scrisă

09.06.2016

Data susținerii interviului

In maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

 

 
 
  Scris de administrator on Monday, May 16 @ 08:42:14 EEST (7 citiri)
(Citeste mai mult... | Scor: 0)
 

 
  CONCURS

În data de 25,05,2016.2016 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

 organizeaza 

CONCURS

           În conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 1406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006- republicată, următoarele funcții:

-          șef secție Medicină Internă;

-          șef secție Chirurgie generală

-          șef secție Obstetrică – Ginecologie

-          șef secție Boli Infectioase

-          șef  Laborator Analize medicale

 

La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt confirmați prin Ordin al M.S.P. (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca medic specialist).

La concursul pentru ocuparea funcției de șef se pot prezenta candidații care au obținut atestatul în managementul serviciilor de sănătate sau care depun declarație pe propria răspundere că îl vor obține în maximum un an de la numirea în funcție.

Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de către unitățile la care au fost angajate sau de către Colegiul Medicilor din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrație nu pot participa la concurs.

 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

• cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;

• copie a diplomei de studii;

• adeverință din care să reiasă confirmarea în grad profesional;

• acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut conform  Ordinului 1406/2006 la normele menționate;

• declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;

• declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;

• certificat privind starea de sănătate;

• dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;

• copia autorizației  de liberă practică sau certificatul de membru al Colegiului

Medicilordin România;

• copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în specialitate;

• un proiect de management privind evoluția viitoare a secției/ laboratorului

• chitanță de plată a taxei de concurs

      La depunerea dosarelor de inscriere, candidatii au obligatia de a prezenta originalele actelor depuse la dosar  in copie.

      Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu - susținerea proiectului de management, probă scrisă, probă clinică sau practică.

       Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății -republicata, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.

      Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist.

Termen de inscriere:

       Înscrierile la concurs se fac la sediul unității din str.Mihai Eminescu ,nr.12  până în data de 25.04.2016

        Examenul/concursul se va desfasura în data de 25.05.2016 orele 11ºº- în secretariatul unității.

 

       Plata taxei ( 150 lei – conform art. 31 din OMS nr.869/2015) se va face în contul unității nr. RO 45 TREZ 24F660601200130X – Cod fiscal 4535414 sau numerar în contabilitate

 Calendarul desfășurării concursului:

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

25.04.2016 ora 16.00

Data selecției dosarelor

28.04.2016

Data afișării rezultatelor selectiei dosarelor

29.04.2016

Data limită de depunere a contestatiilor privind rezultatul selecției dosarelor

04.05.2016

Data afișării rezultatelor contestațiilor privind selecția dosarelor

05.05.2016

Data desfșurării probei scrise

25.05.2016

Data afișării rezultatului probei scrise

25.05.2016

Data limită de depunere a contestațiilor pentru proba scrisă

26.05.2016

Data afișării rezultatelor contestațiilor pentru proba scrisă

27.05.2016

Data susținerii interviului

În maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

       Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS al Spitalului Municipal Vatra Dornei, tel0230375528 – int. 44

 

 
 
  Scris de administrator on Saturday, April 16 @ 10:44:59 EEST (31 citiri)
(Citeste mai mult... | Scor: 0)
 

 
  CONCURS

În data de 25.05.2016 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

 organizează 

CONCURS

 

În conformitate cu  prevederile  Secțiunii 1 ale Ordinului Ministerului Sănătății Publice nr. 869 din 14.07.2015  pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de  medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimisti și chimist din  unitățile sanitare publice,precum și farmaciștilor de șef de secție,sef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fară paturi,respectiv a funcției de farmacist sef în unitățile sanitare publice cu paturi :

1 POST DE MEDIC SPECIALIST medicină internă – Secția medicină internă- perioadă nedeterminată

2. POST DE MEDIC SPECIALIST radiologie și imagistică medicală – Laborator radiologie  și imagistică medicală – perioadă nedeterminată

3. POST  DE  MEDIC SPECIALIST psihiatrie – ambulatoriu de specialitate - perioada nedeterminată

4. POST  DE MEDIC  SPECIALIST ATI- compartiment ATI- Secția chirurgie - perioadă nedeterminată

5. POST DE MEDIC  MEDICINĂ  GENERALĂ/ MEDICINĂ  DE  FAMILIE cu competență /atestat în medicină de urgență- Compartiment primire urgențe  - perioadă  nedeterminată

 

Documentele necesare înscrierii:

   a) cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

    b) copia de pe diploma de medic și adeverință/certificat de confirmare în gradul profesional;

    c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

    d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ori la art. 39 alin. (1) lit. c)

    e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

    f) cazierul judiciar;

    g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

    h) chitanța de plată a taxei de concurs (stabilita conform art.31 al prezentului ordin)

Tematica/bibliografie de concurs:

-pentru postul de medic specialist medicină internă – Secția medicină  internă- perioadă nedeterminată

 http://www.ms.ro/documente/Medicina%20interna_12631_12355.pdf

 -pentru postul de medic specialist radiologie și imagistică medicală – Laborator radiologie  și imagistică  medicală – perioadă nedeterminată

 http://www.ms.ro/documente/Radiologie%20si%20imagistica%20medicala_12631_12379.pdf

 -pentru postul de medic psihiatrie – ambulatoriu de specialitate – perioadă  nedeterminată

 http://www.ms.ro/documente/Psihiatrie_12631_12378.pdf

 -pentru postul de medic specialist ATI- compartiment ATI- Secția chirurgie – perioadă  nedeterminată

http://www.ms.ro/documente/Anestezie%20si%20terapie%20intensiva_12631_12323.pdf     

 -pentru postul de medic medicină generală/ medicină de familie  cu COMPETENTA / ATESTAT IN MEDICINA DE URGENTA –Compatriment primire urgente

 http://www.ms.ro/documente/Medicina%20de%20urgenta_12631_12354.pdf

 

Termen de inscriere:

       Înscrierile la concurs se fac la sediul unității din str.Mihai Eminescu ,nr.12  până în data de 25.04.2016

     

       La depunerea dosarelor de înscriere, candidații au obligația de a prezenta originalele actelor depuse la dosar  în copie.

       Examenul/concursul se va desfasura în data de 25.05.2016 orele 11ºº- în secretariatul unității.

       Plata taxei ( 150 lei – conform art. 31 din OMS nr.869/2015) se va face în contul unității nr. RO 45 TREZ 24F660601200130X – Cod fiscal 4535414 sau numerar în contabilitate

Calendarul desfășurării concursului:

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

25.04.2016 ora 16.00

Data selecției dosarelor

28.04.2016

Data afișării rezultatelor selectiei dosarelor

29.04.2016

Data limită de depunere a contestatiilor privind rezultatul selecției dosarelor

04.05.2016

Data afișării rezultatelor contestațiilor privind selecția dosarelor

05.05.2016

Data desfșurării probei scrise

25.05.2016

Data afișării rezultatului probei scrise

25.05.2016

Data limită de depunere a contestațiilor pentru proba scrisă

26.05.2016

Data afișării rezultatelor contestațiilor pentru proba scrisă

27.05.2016

Data susținerii interviului

În maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

 

      Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS al Spitalului Municipal Vatra Dornei, tel0230375528 – int. 44

 

 
 
  Scris de administrator on Saturday, April 16 @ 10:42:22 EEST (27 citiri)
(Citeste mai mult... | Scor: 0)
 

 
  Spital ANUNT OCUPARE POSTURI PERIOADA DETERMINATA MEDIC SPECIALIST CHIRURG SI ASISTENT

A N U N T 

 In conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 95/2003, cu modificarile si completarile legale in vigoare, ale OMS 834/2011  privind aprobarea criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităților și subunităților sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcții de conducere, precum și funcțiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare față de salariul de bază,  a HG nr. 286/2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice- cu modificarile si completarile legale ulterioare

 

In data de 04.04.2016 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizeaza 

 CONCURS

pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

 

·        un post de medic specialist chirurgie generala – Sectia chirurgie – perioada determinata

·    un post asistent medical generalist  - Sectia medicina interna – perioada determinata

 

Concursul consta in urmatoarele etape: selectia dosarelor,proba scrisa si un interviu

·        Proba scrisa va avea loc in data de 04.04.2016 ora 11.00 la sediul unitatii din str. Mihai Eminescu ,nr.12

·        Interviul va avea loc in maxim 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

·        La examen/concurs candidatii se vor prezenta in sala cel tarziu la ora 10.50  si vor fi identificati in baza buletinului sau cartii de identitate.

Dosarele de inscriere la concurs se depun la secretariatul comisiei de concurs ( Birou RUNOS) pana la data de 23.03.2016 ora 16.00

 

Conditiile de participare:

I.Conditii generale

   a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

    b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exercițiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

    f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

        II.Conditii specifice:

- pentru postul de medic specialist chirurgie generala:

      a) studii superioare in specialitate( certificat de absolvire)

      b) vechimea in specialitate constituie un avantaj

-pentru postul de asistent medical generalist

a)      studii postliceale ( diploma de absolvire)

b)      vechime minim 6 luni in specialitate

 

Documente necesare inscrierii

 

-pentru postul de medic specialist –chirurgie generala

   a) cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

    b) copia de pe diploma de medic și adeverință/certificat de confirmare în gradul profesional;

    c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

    d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ori la art. 39 alin. (1) lit. c)

    e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

    f) cazierul judiciar;

    g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

    h) chitanța de plată a taxei de concurs (stabilita conform art.31 al prezentului ordin – 150 lei)

    i) dosar cu sina

-  pentru postul de asistent medical

   a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unitatii

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului

    d) copie Certificat membru si Aviz vizat pentru anul in curs;

     e) asigurare de malpraxis pentru anul in curs;

    f) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

    g) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

    h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

    i) curriculum vitae

    j) dosar cu sina

    1.  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

    2.  În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

   3.  Documentele solicitate vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relatii suplimentare se pot obtine la biroul RUNOS al unitatii – tel. 0230375528 ,int.44

Bibliografie/tematica concurs :

-Tematica de concurs pentru postul de medic specialist –chirurgie generala este cea pentru examenul de medic specialist  - http://www.ms.ro/documente/Chirurgie%20generala_12631_12329.pdf

 

-Bibliografia pentru  asistent medical generalist:

 “Urgente medico chirurgicale  pentru cadre medii” – autor Lucretia Titirca

“Manualul de medicina interna pentru cadre medii” – autor Corneliu Borundel

 

Calendarul desfasurarii concursului:

Data limita pentru depunerea dosarelor de inscriere

23.03.2016 ora 16.00

Data selectiei dosarelor

24.03.2016

Data afisarii rezultatelor selectiei dosarelor

25.03.2016

Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul selectiei dosarelor

29.03.2016

Data afisarii rezultatelor contestatiilor privind selectia dosarelor

30.03.2016

Data desfasurarii probei scrise

04.04.2016

Data afisarii rezultatului probei scrise

04.04.2016

Data limita de depunere a contestatiilor pentru proba scrisa

05.04.2016

Data afisarii rezultatelor contestatiilor pentru proba scrisa

06.04.2016

Data sustinerii interviului

In maxim 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise

 

 
 
  Scris de administrator on Monday, March 14 @ 13:56:08 EET (34 citiri)
(Citeste mai mult... | Scor: 0)
 

 
  POST ASISTENT MEDICAL GENERALIST, POST ASISTENT MEDICAL FARMACIE, POST INFIRMIER

A N U N T 

 

In conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 95/2003, cu modificarile si completarile legale in vigoare, ale OMS 834/2011  privind aprobarea criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităților și subunităților sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcții de conducere, precum și funcțiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare față de salariul de bază,  a HG nr. 286/2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice- cu modificarile si completarile legale ulterioare

 

In data de 22.02.2016 ,orele 11ºº,

Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizeaza 

 

CONCURS

pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

 

·        asistent medical generalist  - Sectia medicina interna – perioada determinata

·        asistent medical de farmacie – Farmacia cu circuit inchis a institutiei – perioada nedeterminata

·        infirmiera – Sectia medicina interna – perioada nedeterminata

 

Concursul consta in urmatoarele etape: selectia dosarelor,proba scrisa si un interviu

·        Proba scrisa va avea loc in data de 22.02.2016 ora 11.00 la sediul unitatii din str. Mihai Eminescu ,nr.12

·        Interviul va avea loc in maxim 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

·        La examen/concurs candidatii se vor prezenta in sala cel tarziu la ora 10.50  si vor fi identificati in baza buletinului sau cartii de identitate.

Dosarele de inscriere la concurs se depun la secretariatul comisiei de concurs ( Birou RUNOS) pana la data de 15.02.2016 ora 16.00

Conditiile de participare:

I.Conditii generale

   a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

   b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

   c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

   d) are capacitate deplină de exercițiu;

   e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

   f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

   g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

        II.Conditii specifice:

1. pentru postul de asistent medical generalist:

a)      studii postliceale ( diploma de absolvire)

b)      vechime minim 6 luni in specialitate

 

2. pentru postul de asistent de farmacie:

       a) studii postliceale (diploma de absolvire in specialitate)

       b) fara vechime

 

3.pentru postul de infirmiera:

      a) studii generale

      b)  vechimea in specialitate constituie un avantaj

 Documente necesare inscrierii  

    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unitatii

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului

    d) copie Certificat membru si Aviz vizat pentru anul in curs;

    e) asigurare de malpraxis pentru anul in curs;

    f) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

    g) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

    h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

    i) curriculum vitae

    j) dosar cu sina

    1.  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

    2.  În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

    3.  Documentele solicitate vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la biroul RUNOS al unitatii – tel. 0230375528 ,int.44

 

Bibliografie:

-pentru postul de asistent medical generalist

 

“Urgente medico chirurgicale  pentru cadre medii” – autor Lucretia Titirca

“Manualul de medicina interna pentru cadre medii” – autor Corneliu Borundel

 

-pentru postul de asistent de farmacie

“Farmacopeea Română”, ediția a X-a, Ed. Medicală, București, 1993 Aurelia Nicoleta Cristea

“Farmacologie generală”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1998 Grozav Adrian, Cristina Trandafirescu, Codruța Soica și colaboratorii

“Noțiuni de Chimie Farmaceutică”, Editura Mirton, Timișoara, 2001 Oniga O., Brîndușa Tiperciuc

“Antibiotice antibacteriene”, Ed. Medicală Universitară Iuliu Hațieganu, Cluj-Napoca, 2003 Sipos E.,Ciurba Adriana

“Tehnologie farmaceutică pentru asistenții de farmacie” – Editura University Press, Tg.Mureș, 2003

 

-pentru postul de infirmiera:

               “Programul national de pregatire  a infirmierelor”- autor as. pr.licentiat  Cozmaciuc Lenuta –editia 2011

 

Calendarul desfasurarii concursului:

Data limita pentru depunerea dosarelor de inscriere

15.02.2016 ora 16.00

Data selectiei dosarelor

17.02.2016

Data afisarii rezultatelor selectiei dosarelor

17.02.2016

Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul selectiei dosarelor

18.02.2016

Data afisarii rezultatelocontestatiilor privind selectia dosarelor

19.02.2016

Data desfasurarii probei scrise

22.02.2016

Data afisarii rezultatului probei scrise

22.02.2016

Data limita de depunere a contestatiilor pentru proba scrisa

23.02.2014

Data afisarii rezultatelor contestatiilor pentru proba scrisa

24.02.2016

Data sustinerii interviului

In maxim 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise

 

 

 

 
 
  Scris de administrator on Tuesday, February 02 @ 06:55:03 EET (71 citiri)
(Citeste mai mult... | Scor: 0)
 

  Date contact

str. MIHAI EMINESCU, nr.12
VATRA DORNEI
jud. SUCEAVA, ROMANIA
COD - 725700
 
tel: 0230 - 371821
fax: 0230 - 371318
e-mail: spitalmunicipaldorna@yahoo.com
 
LOCALIZARE SPITAL

RUTE DE ACCES CĂTRE SPITAL

 

  Urgente

Urgente
 

  Diverse

Doriți să vă alăturați echipei noastre?

Trimiteți un CV la adresa de email: spitalmunicipaldorna@yahoo.com

 
  Linkuri utile
 
  Harta site
 
  Parteneriate
 

  UTILE

 
  LEGISLATIE
 


 
 

Toate drepturile asupra continutului acestui site apartin
SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI


© 2008