CATALOG   FINAL

PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE BIOLOG

ÎN CADRUL LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE AL UNITĂŢII

Urmând prevederile metodologiei de desfăşurare a examenului sus menţionat,în urma finalizării primei etape a concusului comisia a consemnat următoarele:

 

 A N U N Ţ

 

Conform calendarului desfăşurării concursului din data de 25.03.2019,comisia s-a întrunit în vederea selecţiei dosarelor de înscriere ,consemnând în procesul verbal nr. 1788 din 18.03.2019 următoarele:

 A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republiată, cu modificările şi completările legale în vigoare şi HG nr.286/2011,Horărârea nr.1027/2014  pentru modificarea  şi completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte  profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar  şi OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

În data de 08.04.2019 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12 

CONCURS

           pentru ocuparea:

  • unui post de asistent medical generalist principal în cadrul laboratorului de analize medicale – perioadă nedeteriminată
  • unui post de asistent medical generalist în cadrul Cabinetului de ambulatoriu în specialitatea boli infecţioase-perioadă determinată

Concursul constă în urmatoarele etape: selecţia dosarelor,proba scrisă şi un interviu

·        Proba scrisă va avea loc în data de  08.04.2019  ora 11ºº la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu , nr.12

·        Interviul va avea loc în maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

·        La examen/concurs candidaţii se vor prezenta în sală cel tarziu la ora 10.50 şi vor fi identificaţi în baza buletinului sau cărţii de identitate.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretarul comisiei de concurs ( ec.Albu Alina - Birou RUNOS ) până la data de 01.04.2019 ora 16ºº