A N U N Ţ

În conformitate cu  prevederile  Sectiunii 1 ale OMS nr. 869/2015  pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor de  medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimisti şi chimist din  unităţile sanitare publice,precum si farmacistilor de şef de sectie,şef de laborator şi şef de compartiment din unitatile sanitare fără paturi,respectiv a funcţiei de farmacist şef în unitatile sanitare publice cu paturi completat prin OMS nr.755/2016 , ale Ordinului nr. 1406 / 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare şi ale OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 

  

ÎN DATA DE 09.05.2019 

SPITALUL  MUNICIPAL VATRA DORNEI

JUDEŢUL SUCEAVA

scoate la

CONCURS

UN POST DE CHIMIST PRINCIPAL – în cadrul laboratorului de analize medicale

 perioadă nedeterminată

ANUNŢ 

În urma finalizării examenului din data de 08.04.2019 ,comisiile de concurs au consemnat următoarele:

 

A N U N Ţ

Conform calendarului desfăşurării concursului din data de 08.04.2019 ,comisia s-a întrunit în vederea selecţiei dosarelor de înscriere pentru cncursul din data de 08.04.2019,consemnând în procesul verbal nr.2089 din 02.04.2019 următoarele: