A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republicată, cu modificările şi completările legale în vigoare şi HG nr.286/2011,Hotărârea nr.1027/2014  pentru modificarea  şi completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte  profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar  şi OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

În data de 22.05.2019 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12

 

CONCURS

           pentru ocuparea:

  • două posturi de asistent medical generalist în cadrul secţiei medicină internă – perioadă determinată
  • unui post de îngrijitoare curăţenie în cadrul secţiei chirurgie generală-perioadă nedeterminată
  • unui post de şef birou management, calitate şi servicii medicale în cadrul Biroului management calitate servicii-perioadă nedeterminată

A N U N Ţ

În conformitate cu  prevederile  Sectiunii 1 ale OMS nr. 869/2015  pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor de  medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimisti şi chimist din  unităţile sanitare publice,precum si farmacistilor de şef de sectie,şef de laborator şi şef de compartiment din unitatile sanitare fără paturi,respectiv a funcţiei de farmacist şef în unitatile sanitare publice cu paturi completat prin OMS nr.755/2016 , ale Ordinului nr. 1406 / 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare şi ale OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 

  

ÎN DATA DE 09.05.2019 

SPITALUL  MUNICIPAL VATRA DORNEI

JUDEŢUL SUCEAVA

scoate la

CONCURS

UN POST DE CHIMIST PRINCIPAL – în cadrul laboratorului de analize medicale

 perioadă nedeterminată

ANUNŢ 

În urma finalizării examenului din data de 08.04.2019 ,comisiile de concurs au consemnat următoarele: