A N U N Ţ

Conform calendarului desfăşurării concursului din data de 18.01.2019 ,comisiile s-au întrunit în vederea selecţiei dosarelor de înscriere ,consemnând în procesul verbal nr.282  din 11.01.2019 următoarele:

A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 95/2003, cu modificările şi completările legale în vigoare, ale Legii 250/2016 pentru modificare  completarea  OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,ale Legii cadru nr.153/2017 salarizarea unitară  şi ale HG nr. 286/2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice- cu modificările şi completările legale ulterioare

 

În data de 29.01.2019 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează 

 

Examen de verificare a cunoştinţelor în vederea promovării în treapta imediat superioară pentru

-         economist  II  în cadrul biroului RUNOS – 1 post

-         infirmieră  în compartimentului primiri urgenţe – 1 post 

Examenul constă într-un test grilă redactat, pe baza bibliografiei , de  către comisia de examinare  

Proba scrisă va avea loc în data de  29.01.2019 ora 11ºº la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu , nr.12           

Respectând prevederile  OMS nr.869/2015 şi ale OMS nr.1406/2006 concursul/examenul de ocupare a unui post de farmacist şef în cadrul farmaciei cu circuit închis a unităţii  se încheie deoarece până la termenul limită de depunere a dosarelor nu s-au prezentat candidaţi.

Secretar comisie