Concursul/examenul va avea loc la sediul Spitalului Municipal Vatra Dornei din str. Mihai Eminescu,nr.12, Loc.Vatra Dornei, jud.Suceava şi constă în :

 • test grilă– pentru verificarea cunoştinţelor din legislaţia specifică prevăzută în bibliografie şi se va desfăşura în data de 23.10.2017 ora 10ºº
 • susţinerea proiectului/lucrării de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului  şi se va desfăşura în data de 23.10.2017 ora 14ºº
 • interviul de selectie şi se va desfăşura în data de 23.10.2017 ora 15ºº

 

LA CONCURS  SE  POT  ÎNSCRIE   CANDIDAŢI CARE  ÎNDEPLINESC  CUMULATIV   URMĂTOARELE CONDIŢII:

  I. Criterii generale:

 a) au domiciliul stabil în România;
             b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
             c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
             d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

 II. Criterii specifice:

 • pentru directorul medical:

- sunt absolventi de învatamânt universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalenta în profil medicină

- sunt confirmati ca medic specialist

-au cel puţin 5 ani vechime în specialitatea respectivă

 • pentru directorul financiar – contabil

- sunt absolventi de învatamânt universitar de lunga durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic

- au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor       

III.Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere

b) copie după actul de identitate

c) copie după diploma de licenţă sau de absolvire, după caz

d) copie după certificatul de medic specialist(pentru funcţia de director medical)

e) curriculum vitae

f) adeverinţă care să ateste vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz

g) cazierul judiciar

h) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
 i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
j) proiectul/lucrarea de specialitate

1.Dosarul de înscriere va fi depus la secretarul comisie de concurs ( la biroul RUNOS al Spitalului Municipal Vatra Dornei – 0230375528 int.44 între orele 08ºº–16ºº)

2.Documentele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

3.Rezultatele  selecţiei dosarelor se afişează la sediul unităţii prin înscrierea menţiunii ,,ADMIS” sau ,,RESPINS”.

4.Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestaţia se soluţionează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Calendarul desfăşurării concursului:

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

13.10.2017 ora 16ºº

Data selecţiei dosarelor

16.10.2017 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor

17.10.2017 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor

18.10.2017 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor

19.10.2017 ora 16ºº

Data desfăşurării probei scrise

23.10.2017 ora 10ºº

Data susţinerii proiect/lucrare de specialitate

23.10.2017 ora 14ºº

Data susţinerii interviului de selecţie

23.10.2017 ora 15ºº

Dată afişării rezultatelor finale

24.10.2017 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul final

25.10.2017 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind rezultatul final

26.10.2017 ora 16ºº

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI 

DE  DIRECTOR MEDICAL

 

1. Legea nr. 95/2006 republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; (Titlurile:I,II,V,VII,VIII,XII,XV,XIX)

2. Hotărârea nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

3.OMS/CNAS nr. 988/763-2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anii 2016-2017 a Contractului-cadru

4. OMS nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului MSP nr. 1778/2006;

5.Ordinul nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

6. HG nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar;

7. MSP nr. 921/2006 privind stabilirea atribuţiilor comitetului director din spitalul public;

8.Ordinul nr. 1.226 /2012pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

9. OMS nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Ordinul nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu modificările şi completările ulterioare;

11. OMS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehmice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi ale Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale;

12. Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor-republicată

13.OMS nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

14. Legea 53/2003- Codul muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

15.Horărârea pentru modificarea hotărârii Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor din Romania nr. 2/2012 privind adoptarea Statutului şi a Codului de deontologie medicală ale Colegiului Medicilor din Romania

16. Legea nr. 46/2003, privind drepturile pacientului- actualizată, şi Normele de aplicare a acesteia (Ordinul MSP nr. 386/2004);

17. Legea nr. 487/2002, republicata-Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice, cu modificarile si completarile ulterioare şi Normele de aplicare a acesteia(Ordinul MSP nr. 372/2006);

18. Ordin nr. 871/2016 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor;

TEME –CADRU

pentru  proiectul /lucrarea de specialitate

1. Îmbunătăţirea structurii şi organizării spitalului :

 • analiza circuitelor funcţionale ;
 • analiza structurii pe secţii
 • evaluarea relaţiei dintre structurile spitalului şi serviciile furnizate ;
 • propuneri de îmbunătăţire a structurii şi organizării spitalului.

 2. Evaluarea serviciilor de sănătate furnizate de spital :

 • analiza activităţii clinice a spitalului pe tipuri de servicii furnizate ;
 • analiza fluxurilor de date clinice, pe tipuri de servicii furnizate (codificare,

colectare,  transmitere şi validare) ;

 • îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a spitalului la nevoile bolnavilor ;
 • propuneri de îmbunătăţire a performanţei spitalului pe baza analizei activităţii 

3. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calităţii :

 • calitatea serviciilor ;
 • calitatea datelor raportate ;
 • calitatea personalului ;
 •  satisfacţia pacientilor.

 

BLIOGRAFIE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI

DE  DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

1. Legea contabilităţii nr. 82/1991-republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 2. Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilă a instituţiilor publice; Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile şi completările ulterioare; (Ordin 2002/2013,Ordin nr.2021/2013)

3. Legea nr.98,99,100,101/2016  privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

 4. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare referitoare  la contractele de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 6. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiior publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv;

 8. Ordonanţa nr. 119/1999  privind auditul intern şi controlul financiar preventiv – republicată şi completată cu Legea nr. 84/2003;

9. OMFP nr. 522/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare;

10. Ordinul nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu modificările şi completările ulterioare;

11. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare – Titlul I,II,V,VII,XI,XIX

12. Ordinul nr. 414/2006 pentru aprobarea reglementărilor contabile specifice domeniului sanitar, cu modificările şi completările ulterioare;

13. Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

14. Hotărârea Guvernului nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor instituţiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

15. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

16. Hotărârea nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

17.OMS/CNAS nr. 988/763-2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anii 2016-2017 a Contractului-cadru

18. OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de MS către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

19. HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de MS către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

20. Ordin nr. 871/2016 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor;

21. Ordin nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public cu modificările ulterioare

23. HGR nr.276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe

24.Legea nr.6/2017 – bugetului de stat pentru anul 2017

TEME –CADRU

pentru  proiectul /lucrarea  de specialitate

1.Analiza situaţiei economico – financiare a spitalului

 • Analiza veniturilor spitalului, pe tipuri de servicii;
 • Analiza cheltuielilor spitalului (pe tipuri, secţii etc.);
 • Alternative de contractare a serviciilor în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
 • Propuneri de îmbunătăţire a finanţării spitalului din surse publice şi private.

2.Evaluarea spitalului din punct de vedere al calităţii

 • Calitatea serviciilor;
 • Calitatea datelor raportate;
 • Calitatea personalului;
 • Satisfactia pacienţilor.

3.Strategia managementului în domeniul achiziţiilor

 • Stabilirea necesarului de materiale (medicamente, materiale sanitare, alte materiale);
 • Modalităţi de achiziţie;
 • Evaluarea stocurilor;
 • Indicatori de eficienţă al utilizării stocurilor.

4.Strategia managementului în activitatea de investiţii

 • În echipamente;
 • Modernizarea de secţii;
 • Extinderi;
 • Reparaţii capitale.

5.Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea eficientizăţii activitatii spitalului

 • Fundamentarea activităţilor;
 • Determinarea cheltuielilor pe secţii şi tipuri de cheltuieli;
 • Indicatori de eficienţă determinaţi pe baza veniturilor şi cheltuielilor spitalului.

    Candidaţii aleg una dintre temele de mai sus şi dezvoltă un proiect /lucrare de specialitate care vizează spitalul (maxim 8-10 pagini, tehnoredactate  pe calculator  cu fonturi de 14 in Times New Roman) care va fi depus odată cu dosarul de înscriere la concurs/examen.

 Metodologia de concurs o puteti vedea aici