Concursul constă în urmatoarele etape: selecţia dosarelor,proba scrisă şi un interviu

  • Proba scrisă va avea loc în data de 23.05.2017 ora 11ºº la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu ,nr.12
  • Interviul va avea loc în maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
  • La examen/concurs candidaţii se vor prezenta în sală cel tarziu la ora 10.50 şi vor fi identificaţi în baza buletinului sau cărţii de identitate.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretarul comisiei de concurs ( ec.Ropcean Alina - Birou RUNOS ) până la data de 12.05.2017 ora 16ºº

Bibliografie:

I . pentru postul de consilier juridic debutant din cadrul biroului AAT

1. Legea nr. 98 /2016 privind achizitiile publice

2.HG nr. 395 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

3. ORD.nr.1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

            -Angajamentele bugetare

            -Organizarea,evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale

5. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor cu modificările şi completările ulterioare.

            -Cap.II-Condiţii privind angajarea gestionarilor

            -Cap. IV-Raspunderile gestionarilor

6. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (actualizată).

            -Organizarea şi funcţionarea spitalelor

7. ORD.nr.914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizatiei sanitare de funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare.

            -Anexa I –Norme privind procedura de autorizare sanitară de funcţionare a spitalului

9. Ordin 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

10. Ordinul 14/1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil şi ulei pentru automobile.

11. Ordinul 400/2015 pt.aprobarea Codului controlului intern / managerial, cuprinzând standardele de control intern managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern managerial .

13. HG nr 273/1994 privind aprobarea Regulamentului  de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora .

14. Legea nr 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii                   

         Capitol I Autorizarea executarii lucrarilor de constructii

 

II. pentru postul de asistent medical debutant din cadrul secţiei chirurgie

1. Urgente medico_ chirurgicale  -autor  Lucreţia Titircă

2.  Tehnici de nursing  -autor  Lucreţia Titircă

3. Manual de medicină internă pentru cadre medii autor  Corneliu Bornundel

 

III. pentru postul de asistent medical principal din cadrul biroului de management calitate servicii

1. Legea nr.95/2006: Capitolul "Spitale";

2. ORDINUL nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. OMS nr. 871/2016 pentru aprobarea procedurilor, standardelor si metodologiei de acreditare a spitalelor cu modificările legale ulterioare;

4. OMS nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al calitatii serviciilor medicale in cadrul unitatilor sanitare su paturi din reteaua Ministerului Sanatatii si a autoritatii administratiei publice locale ;

5. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului

6. OMS nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.46/2003;

7. Legea nr.677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ;

 

IV . pentru postul de infirmieră din cadrul CPU

1. Programul  naţional de pregătire a infirmierelor- autor as.pr.licenţiat Cozmaciuc Lenuţa –ediţia 2011

2. Ordin nr. 1101 / 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare Anexa 4

 

V. pentru postul de îngrijitoare de curăţenie din cadrul CPU

 1. OMS nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curaţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei  procesului de sterilizare

2. Ordin nr. 1101 / 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare

Anexa 4

 

VI. pentru postul de spălătoreasă din  spălătoriei semiautomată a unităţii

1.Ordin nr. 1101 / 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare

Anexa 4

2. OMS nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curaţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei  procesului de sterilizare Anexa 1

 

Condiţiile de participare:

 

I.Condiţii generale

   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

II.Condiţii specifice:

I . pentru postul de consilier juridic debutant din cadrul biroului AAT  (S)

- diplomă de licenţă în specialitate

- fără vechime în specialitate

           

II. pentru postul de asistent medical debutant din cadrul secţiei chirurgie  (PL)

-  diplomă de școală sanitară postliceală sau  echivalentă

sau

- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G.797/1997;

- fără vechime în specialitate

- certificat de membru vizat pentru anul în curs

- asigurare de răspundere civilă profesională pentru anul în curs

 

III. pentru postul de asistent medical principal din cadrul biroului de management calitate servicii (PL)

-  diplomă de școală sanitară postliceală sau  echivalentă

sau

- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G.797/1997;

- examen pentru obţinerea gradului principal

- curs formare profesională “ Managementul calităţii în spitale “

- minim 5 ani vechime în specialitate

- certificat de membru vizat pentru anul în curs

- asigurare de răspundere civilă profesională pentru anul în curs

 

 

IV . pentru postul de infirmieră din cadrul CPU (G)

- diplomă studii generale

- minim 6 luni vechime

 

V. pentru postul de îngrijitoare de curăţenie din cadrul CPU (G)

- diplomă studii generale

- fără vechime

VI. pentru postul de spălătoreasă din  spălătoriei semiautomată a unităţii (G)

- diplomă studii generale

- fără vechime

 

Documente necesare înscrierii

   a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c)copie certificat căsătorie (unde este cazul)

    d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului

    e) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

    f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

    g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

    h) curriculum vitae,

    i) dosar cu şină

         1.  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

         2.  În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

        3.  Documentele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Calendarul desfăşurării concursului:

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

12.05.2017 ora 16ºº

Data selecţiei dosarelor

16.05.2017

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor

17.05.2017

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor

18.05.2017

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor

19.05.2017

Data desfăşurării probei scrise

23.05.2017

Data afişării rezultatului probei scrise

23.05.2017

Data limită de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă

24.05.2017

Data afişării rezultatelor contestaţiilor pentru proba scrisă

25.05.2017

Data susţinerii interviului

În maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise