Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 

a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să candideze

 b) copia de pe diploma de farmacist şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;

 c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

 d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

 f) cazierul judiciar;

 g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

h) chitanţa de plată a taxei de concurs;

i)copia actului de identitate în termen de valabilitate.

      La depunerea dosarelor de inscriere, candidatii au obligatia de a prezenta originalele actelor depuse la dosar  in copie.

La concurs se pot înscrie numai candidaţii care au obţinut minimum 2 puncte din cele prevăzute la punctual 9  din anexa nr.3 a ordinului OMS nr.869/2015

       Proba scrisă a concursului se susţine după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii -republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi legislaţia secundară aferentă.

Persoanele sancţionate în ultimii 2 ani de către unităţile la care au fost angajate sau de către Colegiul Farmaciştilor din România, precum şi cele cărora le-a încetat contractul de administraţie nu pot participa la concurs.

      Concursul sau examenul va consta în următoarele probe:  probă scrisă şi proba practică.

      Proba practică se susţine pe baza metodologiei stabilite pentru obţinerea titlului de farmacist specialist

Termen de înscriere:

       Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii din str.Mihai Eminescu ,nr.12  până în data de 20.01.2017

      Examenul/concursul se va desfasura în data de 15.02.0017 orele 11ºº- în secretariatul unităţii.

-

       Plata taxei ( 150 lei – conform art. 31 din OMS nr.869/2015) se va face în contul unităţii nr. RO 45 TREZ 24F660601200130X – Cod fiscal 4535414 sau numerar în contabilitate

 

Calendarul desfăşurării concursului:

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

20.01.2017 ora 16.00

Data selecţiei dosarelor

23.01.2017

Data afişării rezultatelor selectiei dosarelor

30.01.2017

Data limită de depunere a contestatiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor

01.02.2017

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor

03.02.2017

Data desfăşurării probei scrise

15.02.2017

Data afişării rezultatului probei scrise

16.02.2017

Data limită de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă

17.02.2017

Data afişării rezultatelor contestaţiilor pentru proba scrisă

20.02.2017

Data susţinerii interviului

În maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise

 

 

 

      Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul RUNOS al Spitalului Municipal Vatra Dornei, tel0230375528 – int. 44