Relaţii suplimentare se pot obţine la biroul Runos al Spitalului Municipal Vatra Dornei  , tel. 371821-int.44  (Ropcean Alina –şef birou)

           Bibliografie  

 • Legea contabilitatii 82/1991, republicată cu modificarile şi completările ulterioare
 • Legea finanţelor publice nr 500/2002 cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul MFP nr.1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata fondurilor institutiilor publice. Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestora cu modificarile ulterioare
 • OMF 2021/2013 pentru modificarea si completarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice. Planul de conturi pentru institutiile publice si instrructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP 1917/2005
 • Ordinul MEF 3512/2008 privind documentele financiar contabile cu modificarile si completarile ulterioare
 • OG nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizaresa activelor fixe aflate in patrimonial institutiilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Hotararea 2139/2004 privind clasificarea si duratele normeale de functionare a mijloacelor fixe cu modificarile si completarile ulterioare
 • Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
 • Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HG 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice, cu modoficarile si completarile ulterioare
 • Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare