Concursul constă în urmatoarele etape: selecţia dosarelor,proba scrisă şi un interviu

  • Proba scrisă va avea loc în data de 28.07.2016 ora 11.00 la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu ,nr.12
  • Interviul va avea loc în maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
  • La examen/concurs candidaţii se vor prezenta în sală cel tarziu la ora 10.50  şi vor fi identificaţi în baza buletinului sau cărţii de identitate.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretarul comisiei de concurs ( Birou RUNOS) până la data de 21.06.2016 ora 16.00

     Bibliografie:

      -pentru postul de asistent medical principal

             1.MANUAL DE MEDICINA INTERNA PENTRU CADRE MEDII, ED. ALL BUCURESTI 1995

             2.CODUL DE ETICA SI DEONTOLOGIE PROFESIONALA AL ASISTENTULUI MEDICAL SI MOASEI DIN ROMANIA ,2005

             3.LEGEA NR. 46/2006- DREPTURILE PACIENTILOR

             4.ORDINUL  M.S. NR. 219/2002 – GESTIONAREA DESEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATEA MEDICALA

             5. MANUAL INGRIJIRI SPECIALE ACORDATE PACIENTILOR DE CATRE ASISTENTI MEDICALI- SUB REDACTIA LUCRETIEI TITIRCA

                    -ingrijirea pacientului cu afectiuni/ deficiente ale aparatului  respirator;

                    -ingrijirea pacientului cu afectiuni ale aparatului digestiv si ale glandelor anexe;

                    -ingrijirea pacientilor cu boli infecto-contagioase;

            6. MANUAL –URGENTE MEDICO- CHIRURGICALE- AUTOR LUCRETIA TITIRCA ( EDITURA MEDICALA- 1996)

                    -insuficienta respiratorie acuta;

                    -hemoptizia;

                    -colica biliara;

                    -hemoragiile digestive superioare;

                    -starile comatoase;

                    -urgente in pediatrie;

                    -convulsiile;

                    -sindromul de deshidratare acuta;

                    -socul anafilactic;

           7. MANUAL- BOLI INFECTIOASE- PR. DOCTOR DOC. MARIN VOICULESCU ( EDITURA DIDACTICA SI PEDAGOGICA BUCURESTI 1980)

                    -scarlatina;

                    -meningita cerebrospinala epidemica (meningococica);

                    -salmoneloza;

                    -dizinteria bacteriana;

                    -hepatita virala;

            8.MANUAL – GHID DE NURSING – COORDONATOR LUCRETIA TITIRCA

                    -prevenirea infectiilor intraspitalicesti;

 

      -pentru postul de magazioner

          -Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, actualizata 2016;

          -Legea 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice;

          -OMFP/ 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarieii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

          -HG 857/ 2011 Capitolul X- Contraventii la normele igienici- sanitare pentru alimente si la normele de igiena prin productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor;

          -Regulamentul CE852/2004 privind igiena produselor alimentare;

          -HG 106/2002 actualizata privind etichetarea alimentelor.

 

    -pentru postul de îngrijitoare de curăţenie

        - Programul national de pregatire a infirmierelor- autor as. pr. licentiat Cozmaciuc Lenuta editia 2011;

 

Condiţiile de participare:

I.Condiţii generale

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

            II. Condiţii specifice:

          -post asistent medical principal

       a) absolvent studii postliceale

       b) exemen promovat de grad principal

       c) 5 ani  vechime  în specialitate

          - pentru postul de magaziner

       a) absolvent studii medii

-pentru postul de îngrijitoare de curăţenie

       a) absolvent studii generale

 

Documente necesare înscrierii

    a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului

    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

    g) curriculum vitae,

    h) dosar cu şină

    1.  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

    2.  În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

   3.  Documentele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Calendarul desfasurarii concursului:

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

21.07.2016 ora 16.00

Data selecţiei dosarelor

22.07.2016

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor

22.07.2016

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor

25.07.2016

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor

26.07.2016

Data desfăşurării probei scrise

27.07.2016

Data afişării rezultatului probei scrise

27.07.2016

Data limită de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă

28.07.2016

Data afişării rezultatelor contestaţiilor pentru proba scrisă

29.07.2016

Data susţinerii interviului

In maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise