Concursul constă în urmatoarele etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi un interviu

  • Proba scrisă va avea loc în data de 28.06.2016 ora 11.00 la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu ,nr.12
  • Interviul va avea loc în maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
  • La examen/concurs candidaţii se vor prezenta în sală cel tarziu la ora 10.50şi vor fi identificaţi în baza buletinului sau cărţii de identitate.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretarul comisiei de concurs ( Birou RUNOS) până la data de 22.06.2016 ora 16.00

Bibliografie:

-pentru funcţia de şef birou RUNOS

-  Legea 53/2003 –Codul muncii – republicat

-  Ordinul  nr. 430/470 /2010 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor           OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin OMS şi al preşedintelui CNAS  nr. 60/32/2006

-   Ordin nr.1470 / 2011pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi  trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

- Lege-Cadru nr. 284 / 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

-  Ordin  nr. 870 / 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar

- OUG  nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 

-pentru postul de asistent medical generalist

-„Breviar de obstetrică şi ginecologie”–editura medicală –autori I.Filipescu,Viorica maleş,Lidia Orădean,Preoteasa Cermăzeanu;

- „ Obstetrică” –editura Naţional – prof.dr. Virgiliu Ancăr,dr.Crângu Ionescu

- “ Obstetrică şi ginecologie” –editura medicală –autor Gabriel Bânceanu

-  “Practica urgenţelor obstetricale” – editura Dacia- dr. E.Menzasz

- “Urgenţe ginecologice,obstetricale,neonatologice ” – editura medicală – autor Peter Cyeckelus,livia Ognean,Andrada Schneider

Condiţiile de participare:

I.Condiţii generale

   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

-funcţia de şef birou RUNOS

       a) absolvent studii superioare de lungă durată;

       b) absolvire curs “Manager resurse umane”;

       c) 2 ani  vechime  în specialitate

- pentru postul de asistent medical generalist

       a) absolvent studii post liceale

       b) 6 luni vechime în specialitate

Documente necesare înscrierii

   a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului

    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

    g) curriculum vitae,

    h) dosar cu şină

    1.  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

    2.  În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

   3.  Documentele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Calendarul desfasurarii concursului:

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

22.06.2016 ora 16.00

Data selecţiei dosarelor

23.06.2016

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor

23,06.2016

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor

24.06.2016

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor

27.06.2016

Data desfăşurării probei scrise

28.06.2016

Data afişării rezultatului probei scrise

28.06.2016

Data limită de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă

29.06.2016

Data afişării rezultatelor contestaţiilor pentru proba scrisă

30.06.2016

Data susţinerii interviului

In maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise