BIBLIOGRAFIE/TEMATICĂ:

 • pentru postul de asistent medical generalist:
 1. Tratat de îngrijiri medicale. Coordonator prof.dr. Marcean Crin. Editura Universală ”Carol Davila” București 2021 Volumul I, II și II:

Volumul I - Capitolul 2: Rolul profesional și mediul de muncă al asistentului medical;

Volumul 3 – Capitolul 3. Nursing în Obstetrică-Ginecologie;

                                 Capitolul 10. Calitatea îngrijirilor și siguranța pacientului

 1. Legea nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă:
 • CAPITOLUL III și IV
 1.  Legea nr.53/2003 Codul Muncii -republicat:
 • art. 39*, art. 40*, art. 247 – 252
 1. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 • ANEXA I, CAPITOLUL II   Atribuţiile unităţii sanitare în activitatea de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale  -pct.13;
 • ANEXA III  Atribuţii în unităţile sanitare cu paturi, pct. I
 1. OMS nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare:
 • ANEXA 3
 1. Ordin nr.1226 / 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale:
 • ANEXA 1, CAPITOLUL IV și V
 1. Legea nr.46/2003  Legea drepturilor pacientului – integral
 • pentru postul de îngrijitoare:
 1. Programul național de pregătire a infirmierelor  -as. Pr.licențiat  Cozmaciuc Lenuța:
 • MODULUL III Tehnici de îngrijire
 1. Îngrijiri speciale ale pacienților
 • MODULUL IV Comunicarea interactivă și lucul în echipa multidisciplinară:

            Cap.I Pincipiile comunicării;

            Cap.IX Îngrijirea bolnavului în fază terminală

 1. OMS nr.1101 /2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare:
 • ANEXA 4   Precauţiunile Standard -  Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale
 1. OMS. nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare:
 • ANEXA 1  Norme Tehnice  privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private

            CAPITOLUL I -  Definiţii;

          CAPITOLUL II – Curăţarea;

           CAPITOLUL III - Dezinfecţia

 • ANEXA 3  PROCEDURILE RECOMANDATE pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc:
 • ANEXA 4   METODE DE EVALUARE a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare
 1. Legea nr.46/2003  Legea drepturilor pacientului -INTEGRAL
 2. Ordin nr.1226 / 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale -INTEGRAL

Condiţii de participare:

I.Condiţii generale

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care face candidatul la post incompatibil cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. f) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 7. g) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare
 8. Condiţii specifice:
 • pentru postul de asistent medical generalist:

- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă  (PL);                

- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;

- 6 luni vechime ca asistent medical generalist

 • pentru postul de îngrijitoare:

- diplomă absolvire studii generale sau medii ( G/M);

- fără vechime în muncă

Documente necesare înscrierii

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 1;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de naștere;
 4. d) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 5. e) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului pentru care se solicită înscrieirea;
 6. f) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 7. g) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 10. j) curriculum vitae, model comun european.
 11. k) copie chitanţă taxă înscriere concurs (50 lei pentru postul de îngrijitoare și 100 lei pentru postul de asistent medical generalist)
 12. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
 13. Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) - e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale
 14. Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice.

Calendarul desfăşurării concursului:

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

14.06.2024 ora 16ºº

Data selecţiei dosarelor

18.06.2024 ora 16ºº

Data limită pentru afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor

19.06.2024 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor

20.06.2024 ora 16ºº

Data limită a afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor

21.06.2024 ora 16ºº

Data desfăşurării probei scrise

26.06.2024 ora 11ºº

Data limită pentru afișarea rezultatelor probei scrise

27.06.2024 ora 11ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă

28.06.2024 ora 11ºº

Data limită pentru afișarea rezultatelor contestaţiilor pentru proba scrisă

01.07.2024 ora 11ºº

Data susţinerii probei practice / interviului

În maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise

Data limită pentru afișarea rezutatelor probei practice/ interviului

În maxim o zi lucrătoare de la data susținerii probei practice/interviului

Data limită pentru depunerea conestațiilor pentru proba practiă/ interviu

În maxim o zi lucrătoare de la data afișării  rezutatelor probei practice/interviului

Data limită pentru afișarea rezultatelor conestațiilor pentru proba practiă/ interviu

În maxim o zi lucrătoare de la data depunerii contestațiilor pentru proba practică/interviu

Finalizarea cocursului/examenului

La expirarea tuturor termenelor prevăzute în calendarul desfășuării concursului/ examenului

 

        Manager,                                                                                                            Birou RUNOS,

Ec. Stan Ioan Valentin                                                                                                ec.Albu Alina

 

 

Anexa nr.1

 

 

 

SPITALUL  MUNICIPAL VATRA DORNEI                                               Aprobat manager,

Str. Mihai Eminescu nr.12,jud.Suceava,cod 725700

Cod  fiscal 4535414 TEL0230 375528 FAX0230371318

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL11555

E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Website:www.spitalvatradornei.ro

Nr___________din___________

 

 

Domnule manager,

 

   Funcţia solicitată:____________________________________________

    Data organizării concursului, proba scrisă şi/sau proba practică, după caz:

    _____________________________________________________________

    Numele şi prenumele candidatului:_________________________________

    Datele de contact ale candidatului (Se utilizează pentru comunicarea cu privire la    

    concurs.):

    Adresa:_______________________________________________________

    E-mail:_______________________________________________________

    Telefon:______________________________________________________

    Persoane de contact pentru recomandări:

 

Numele şi prenumele

Instituţia

|  Funcţia

Numărul de telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Anexez prezentei cereri dosarul cu actele solicitate.

 

    Menţionez că am luat cunoştinţă de condiţiile de desfăşurare a concursului.

    Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 şi 11 şi art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), în ceea ce priveşte consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal declar următoarele:

                                        _

    Îmi exprim consimţământul                 |_|

                                        _

    Nu îmi exprim consimţământul              |_|

 

    cu privire la transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic.

                                        _

    Îmi exprim consimţământul                 |_|

                                        _

    Nu îmi exprim consimţământul              |_|

 

    ca instituţia organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condiţiile legii certificatul de integritate comportamentală pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi din orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezentul formular.

                                        _

    Îmi exprim consimţământul                   |_|

                                        _

    Nu îmi exprim consimţământul                 |_|

 

    ca instituţia organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condiţiile legii extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezentul formular.

    Declar pe propria răspundere că în perioada lucrată nu mi s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/mi s-a aplicat sancţiunea disciplinară ................................. .

    Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

 

    Data:________________

    Semnătura:___________