Examenul constă într-un test grilă redactat, pe baza bibliografiei de  către comisia de examinare  

            Proba scrisă va avea loc în data de  24.05.2024 ora 11ºº la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu , nr.12- sala de ședințe din cadrul Pavilionului Central Corp B-P+1E

Bibliografia/tematica de examen:

 1. Ordinul nr.1312/2020 privind organizarea si functionarea structurii de management al calitatii serviciilor de sanatate in cadrul unitatilor sanitare cu paturi si serviciilor de ambulanta, in procesul de implementare a sistemului de management al calitatii serviciilor de sanatate si sigurantei pacientului-integral;
 2. Ordinul nr.298/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea procesului de implementare a sistemului de management al calitatii serviciilor de sanatate si sigurantei pacientului – integral;
 3. Ordinul nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor -integral
 4. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; Titlul VII “Spitalele”;
 5. 5. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificările şi completările ulterioare; - integral;
 6. Ordinul nr.1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 - integral
 7. Ordinul nr. 1501/2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice - integral;
 8. Ordinul nr.1490/2008 privind aprobarea Metodologiei de calcul al indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului - integral;
 9. Ordinul nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management si a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public, cu modificările şi completările ulterioare - integral;
 10. Ordinul nr.1502/2016 pentru aprobarea componenţei si a atributiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice; - integral;
 11. Ordinul nr.863/2004 pentru aprobarea atribuţiilor şi competenţelor consiliului medical al spitalelor - integral;
 12. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice- integral
 13. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)- capitol I şi II.
 14. Legea 53/2003 – Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare; art. 37 – 67, art. 75-77, art. 81, art. 111-124, art. 129-171, art. 221-226, art. 241-259.

Condiții de participare:

Pentru a putea  susține examenul de promovare candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să aibă minim 3 ani și 6 luni de vechime în specialitate conform Ordinului nr. 1470/2011

- să fi  obţinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale individuale de cel puţin două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate

Documente necesare:

Candidaţii depun la Biroul RUNOS dosarul de examen care conţine:

 - cerere de înscriere;

- adeverinţă eliberată de angajator din care să reiasă vechimea în gradul sau treapta profesională din care promovează;

- copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate.

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

15.05.2024 ora 16ºº

Data selecţiei dosarelor

17.05.2024 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor

20.05.2024 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor

21.05.2024 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor

22.05.2024 ora 16ºº

Data desfăşurării probei scrise

24.05.2024 ora 11ºº

Data afişării rezultatului probei scrise       

27.05.2024 ora 11ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă

28.05.2024 ora 11ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor pentru proba scrisă

29.05.2024 ora 11ºº

 

 

          Manager,                                                                                   Birou RUNOS,

 1. Stan Ioan Valentin ec.Albu Alina