Bibliografia/tematica de examen:

  1. Windows 7, Windows 10, Microsoft Office 2007, Micosoft Ofiice 2010 - Manuale de utilizare;
  2. Ordinul nr. 1706/2007 Anexa2 - Responsabilitatile, atributiile si obligatiile registarorului medical;
  3. Legea nr. 46/2003,legea drepturilor pacientului, cu modificarile si completarile ulterioare;
  4. Regulamentu I nr. 679 dn 27 aprilie20l6 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogarea a Directivei 95l46lcE (Regulamentul general privind protectia datelor), cu modificarile si completarile ulterioare;

5.Legea nr.53 - Codul Muncii,republicat

Condiții de participare:

Pentru a putea  susține examenul de promovare candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să aibă minim 6 ani de vechime în specialitate conform Ordinului nr. 1470/2011

- să fi  obţinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale individuale de cel puţin două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate

Documente necesare:

Candidaţii depun la Biroul RUNOS dosarul de examen care conţine:

 - cerere de înscriere;

- adeverinţă eliberată de angajator din care să reiasă vechimea în gradul sau treapta profesională din care promovează;

- copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate.

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

31.03.2023 ora 16ºº

Data selecţiei dosarelor

03.04.2023 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor

04.04.2023 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor

05.04.2023 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor

06.04.2023 ora 16ºº

Data desfăşurării probei scrise

07.04.2023 ora 11ºº

Data afişării rezultatului probei scrise       

10.04.2023 ora 11ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă

11.04.2023 ora 11ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor pentru proba scrisă

12.04.2023 ora 11ºº

 

 

 

          Manager,                                                                                   șef Birou RUNOS,

  1. Stan Ioan Valentin ec.Albu Alina