Concursul constă în urmatoarele etape: selecţia dosarelor de înscriere şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D),proba scrisă şi proba clinică sau practică

 • proba scrisă va avea loc în data de 22.05.2023  ora 10ºº la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu , nr.12
 • la examen/concurs candidaţii se vor prezenta în sală cel tarziu la ora 09.50 şi vor fi identificaţi în baza buletinului sau cărţii de identitate.

Documentele necesare înscrierii :

 1. a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 a prezentului anunț
 2. b) copia de pe diploma de licenţă, certifiat de medic specialist
 3. c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 4. d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;
 5. e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 2;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 8. h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 9. i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 10. j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 11. k) curriculum vitae, model comun european.

           Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Documentele prevăzute la lit. d) şi f) sunt valabile 3 luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate

              Copiile de pe actele prevăzute la b), c), i) şi j), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de (dacă este cazul) se prezintă însoţite de documentele originale, în vederea certificării "conform cu originalul"

Documentele de înscriere la concurs se depun la secretarul comisiei de concurs ( Birou RUNOS Albu Alina – tel. 0757499293) până la data de  ora 16ºº

Condiții de participare:

I.Condiții generale:

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Bibliografie/tematică:

Tematica și bibliografia este cea pentru examenul de medic specialist în specialitățile menționate sunt cele  afișate pe site-ul Ministerului Sănătății.

Termen de înscriere:

       Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii în str.Mihai Eminescu ,nr.12, în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării acestui anunţ

       Plata taxei de 50 lei se va face în contul unității  RO 45 TREZ 24F660601200130X – Cod fiscal 4535414 sau la contabilitatea unităţii
      Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul RUNOS al Spitalului Municipal Vatra Dornei, Albu Alina – tel. 0757499293  până la data de  ora 16ºº

Calendarul desfăşurării concursului:

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

20.03.2023 ora 16ºº

Data selecţiei dosarelor

21.03.2023 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor

22.03.2023 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor

23.03.2023 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor

24.03.2023 ora 16ºº

Data desfăşurării probei scrise

22.05.2023 ora 10ºº

Data afişării rezultatului probei scrise       

22.05.2023 ora 14ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă

22.05.2023 ora 15ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor pentru proba scrisă

22.05.2023 ora 16ºº

Data desfășurării probei clinice/practice

22.05.2023 ora 17ºº

Anexa nr.1

 

Formular de înscriere

SPITALUL  MUNICIPAL VATRA DORNEI

Str. Mihai Eminescu nr.12,jud.Suceava,cod 725700

Cod  fiscal 4535414 TEL0230 375528 FAX0230371318

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL11555

E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Website:www.spitalvatradornei.ro

Nr___________din___________

 

    Funcţia solicitată:____________________________________________

    Structura___________________________________________________

    Data organizării concursului, proba scrisă şi/sau proba clinică/practică, după caz:

    _____________________________________________________________

    Numele şi prenumele candidatului:_________________________________

    Datele de contact ale candidatului (Se utilizează pentru comunicarea cu privire la     

    concurs.):

    Adresa:_______________________________________________________

    E-mail:_______________________________________________________

    Telefon:______________________________________________________

    Persoane de contact pentru recomandări:

 

Numele şi prenumele

Instituţia

|  Funcţia

Numărul de telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Anexez prezentei cereri dosarul cu actele solicitate.

 

    Menţionez că am luat cunoştinţă de condiţiile de desfăşurare a concursului.

    Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 şi 11 şi art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), în ceea ce priveşte consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal declar următoarele:

                                        _

    Îmi exprim consimţământul                 |_|

                                        _

    Nu îmi exprim consimţământul              |_|

 

    cu privire la transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic.

                                        _

    Îmi exprim consimţământul                 |_|

                                        _

    Nu îmi exprim consimţământul              |_|

 

    ca instituţia organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condiţiile legii certificatul de integritate comportamentală pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi din orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezentul formular.

                                        _

    Îmi exprim consimţământul                   |_|

                                        _

    Nu îmi exprim consimţământul                 |_|

 

    ca instituţia organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condiţiile legii extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezentul formular.

    Declar pe propria răspundere că în perioada lucrată nu mi s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/mi s-a aplicat sancţiunea disciplinară ................................. .

    Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

 

    Data:________________

    Semnătura:___________

 

Anexa nr.2

 

SPITALUL  MUNICIPAL VATRA DORNEI

Str. Mihai Eminescu nr.12,jud.Suceava,cod 725700

Cod  fiscal 4535414 TEL0230 375528 FAX0230371318

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL11555

E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Website:www.spitalvatradornei.ro

Nr___________din___________

 

Analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară

de departajare (proba D)

 _____________________________________________________________________

|Nr. |   Activitatea profesională şi ştiinţifică   |     Punctajul    |

|crt.|                                             |                  |

|____|_____________________________________________|__________________|

|  1.| Rezidenţiat prin concurs în specialitatea   | 5 puncte         |

|    | pentru care candidează                      |                  |

|____|_____________________________________________|__________________|

|  2.| Media la examenul de specialitate           | *)               |

|____|_____________________________________________|__________________|

|  3.| Media la examenul pentru obţinerea titlului | **)              |

|    | de medic primar                             |                  |

|____|_____________________________________________|__________________|

|  4.| Doctorat                                    | 5 puncte         |

|____|_____________________________________________|__________________|

|  5.| Doctorand la data concursului (atestat de   | 2 puncte         |

|    | rectoratul universităţii de medicină şi     |                  |

|    | farmacie sau de Academia de Ştiinţe Medicale|                  |

|    | la data înscrierii la concurs)              |                  |

|____|_____________________________________________|__________________|

|  6.| A doua specialitate confirmată prin ordin al| 7 puncte***)     |

|    | ministrului sănătăţii                       |                  |

|____|_____________________________________________|__________________|

|  7.| Fiecare atestat de studii complementare     | 3 puncte         |

|    | obţinut                                     |                  |

|____|_____________________________________________|__________________|

|  8.| Activitate ştiinţifică, dovedită pe bază de | 1/10 puncte din  |

|    | adeverinţă cu totalul punctajului           | punctajul        |

|    | înregistrat la colegiul profesional la care | candidatului     |

|    | candidatul este în evidenţă în ultimii      | obţinut prin     |

|    | 5 ani                                       | programele de    |

|    |                                             | educaţie medicală|

|    |                                             | continuă,        |

|    |                                             | creditate de     |

|    |                                             | colegiile        |

|    |                                             | profesionale (se |

|    |                                             | acordă maximum   |

|    |                                             | 50 de puncte)    |

|____|_____________________________________________|__________________|

|  9.| Activitate de organizare (minimum un an)    | ****)            |

|    | a) manager de spital sau alte instituţii    | 3 puncte         |

|    | sanitare                                    |                  |

|    | b) funcţie de conducere în cadrul direcţiei | 3 puncte         |

|    | de sănătate publică judeţene, respectiv a   |                  |

|    | municipiului Bucureşti                      |                  |

|    | c) funcţie de conducere în cadrul           | 3 puncte         |

|    | Ministerului Sănătăţii sau în alte unităţi  |                  |

|    | ale ministerului cu rol de management       |                  |

|    | sanitar sau educaţional la nivel naţional   |                  |

|    | d) şef de secţie, şef laborator,            | 2 puncte         |

|    | farmacist-şef.                              |                  |

|    | e) atestat de studii complementare în       | 3 puncte         |

|    | managementul sanitar sau în conducerea      |                  |

|    | serviciilor medicale ori sociale acordate în|                  |

|    | plus faţă de cele prevăzute la nr. crt. 7   |                  |

|____|_____________________________________________|__________________|

| 10.| membru al societăţii/asociaţiei de          | 3 puncte         |

|    | specialitate cu o vechime de minimum 6 luni |                  |

|    | la data concursului                         |                  |

|____|_____________________________________________|__________________|

    *) Media obţinută la examenul de confirmare ca medic specialist se va înscrie astfel: în cazul notării de la 0 la 10 media se adună ca atare; în cazul notării de la 0 la 20 se vor scădea 10 puncte din media obţinută.

    **) Media obţinută la examenul pentru obţinerea titlului de medic primar.

    ***) Câte 5 puncte pentru fiecare a doua specialitate.

    ****) Pentru funcţiile de şef de secţie, şef de compartiment, şef de laborator şi farmacist-şef.