LA CONCURS  SE  POT  ÎNSCRIE   CANDIDAŢI CARE  ÎNDEPLINESC  CUMULATIV   URMĂTOARELE CONDIŢII:

 1. Criterii generale:
 2. a) au domiciliul stabil în România;
   b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.
 3. Criterii specifice:

a)sunt absolvenți de învatamânt universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic

b)au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor

III.Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere
 2. b) copie după actul de identitate
 3. c) copie după diploma de licenţă
 4. e) curriculum vitae
 5. f) adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor
 6. g) cazierul judiciar
 7. h) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
  i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

j)copie după certificatul  de atestarea cunoștințelor  dobândite în Sistemul European de conturi,precum și de cunoașterea reglementărilor europene în domeniu

Dacă candidatul nu deține certificatul menționat la lit j) are posibilitatea ca în termen de 12 luni de la încetarea stării de urgenţă sau, după caz, a stării de alertă are obligaţia să dobândească certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, în condiţiile legii.
j) proiectul/lucrarea de specialitate

1.Dosarul de înscriere va fi depus la secretarul comisie de concurs ( la biroul RUNOS al Spitalului Municipal Vatra Dornei -Albu Alina – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

2.Documentele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

3.Rezultatele  selecţiei dosarelor se afişează la sediul unităţii prin înscrierea menţiunii ,,ADMIS” sau ,,RESPINS”.

4.Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestaţia se soluţionează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluţionare a contestaţiilor

Calendarul desfăşurării concursului:

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

07.03.2023 ora 16ºº

Data selecţiei dosarelor

09.03.2023 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor

09.03.2023 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor

10.03.2023 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor

13.03.2023 ora 16ºº

Data desfăşurării probei scrise

15.03.2023 ora 10ºº

Data susţinerii proiect/lucrare de specialitate

15.03.2023 ora 14ºº

Data susţinerii interviului de selecţie

15.03.2023 ora 15ºº

Dată afişării rezultatelor finale

15.03.2023 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul final

16.03.2023 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind rezultatul final

17.03.2023 ora 16ºº

BLIOGRAFIE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI

DE  DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

 

1.Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare – Titlul I,II,V,VII,XI,XIX

2.Legea contabilităţii nr. 82/1991-republicată cu modificările şi completările ulterioare;

3.Ordinul nr. 414/2006 pentru aprobarea reglementărilor contabile specifice domeniului sanitar, cu modificările şi completările ulterioare;

4.Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilă a instituţiilor publice; Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile şi completările ulterioare;

5.HG nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate

6.Ordinul nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu modificările şi completările ulterioare;

7.OG nr. 81/2003, privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

8.HG nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor instituţiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

9.Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiior publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

10.Ordinul nr. 923/2014 -republicat pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu

11.Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale

12.Ordinul nr. 1954 / 2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice

13.Legea nr.98,99,100,101/2016  privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

14.HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare referitoare  la contractele de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

15.OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de MS către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

16.HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de MS către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

17.Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv;

18.HG nr.276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe

19.Ordinul nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare

20.HG nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022

21.Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

22.Legea – Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 1. Ordinul nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public cu modificările ulterioare

24.OMS nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor

25.HG nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006

TEME –CADRU

pentru  proiectul /lucrarea  de specialitate

1.Analiza situaţiei economico – financiare a spitalului

 • Analiza veniturilor spitalului, pe tipuri de servicii;
 • Analiza cheltuielilor spitalului (pe tipuri, secţii etc.);
 • Alternative de contractare a serviciilor în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
 • Propuneri de îmbunătăţire a finanţării spitalului din surse publice şi private.

2.Evaluarea spitalului din punct de vedere al calităţii

 • Calitatea serviciilor;
 • Calitatea datelor raportate;
 • Calitatea personalului;
 • Satisfactia pacienţilor.

3.Strategia managementului în domeniul achiziţiilor

 • Stabilirea necesarului de materiale (medicamente, materiale sanitare, alte materiale);
 • Modalităţi de achiziţie;
 • Evaluarea stocurilor;
 • Indicatori de eficienţă al utilizării stocurilor.

4.Strategia managementului în activitatea de investiţii

 • În echipamente;
 • Modernizarea de secţii;
 • Extinderi;
 • Reparaţii capitale.

5.Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea eficientizăţii activitatii spitalului

 • Fundamentarea activităţilor;
 • Determinarea cheltuielilor pe secţii şi tipuri de cheltuieli;
 • Indicatori de eficienţă determinaţi pe baza veniturilor şi cheltuielilor spitalului.

Candidaţii aleg una dintre temele de mai sus şi dezvoltă un proiect /lucrare de specialitate care vizează spitalul (maxim 8-10 pagini, tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 în Times New Roman care va fi depus odată cu dosarul de înscriere la concurs/examen.