-1 post vacant de dietetician/nutritionist clinic în cadrul Cabinetului de Diabet zaharat nutriţie şi boli metabolice-perioadă nedeterminată

-1 post vacant de fizician medical în cadrul Laboratorului de radiologie şi imagistică  medicală –perioadă nedeterminată

-1 post vacant de asistent medical generalist(PL) în cadrul secției chirurgie generală-  perioadă determinată

-1 post vacant de îngrijitoare de curățenie  în cadrul Secției chirurgie generală -perioadă nedeterminată

-1 post vacant de îngrijitoare de curățenie  în cadrul Compartiment Primiri Urgențe -perioadă nedeterminată

 Concursul constă în urmatoarele etape: selecţia dosarelor,proba scrisă şi un interviu

 • proba scrisă va avea loc în data de 05.2022  ora 11ºº la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu , nr.12
 • interviul va avea loc în maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
 • la examen/concurs candidaţii se vor prezenta în sală cel tarziu la ora 50 şi vor fi identificaţi în baza buletinului sau cărţii de identitate.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretarul comisiei de concurs (Birou RUNOS ) până la data de 20.05.2022 ora 16ºº

BIBLIOGRAFIE/TEMATICĂ:

 • pentru postul de fizician medical:

 1..Notiuni fundamentale de fizica radiatiilor

1.1. Producerea radiatiilor X

1.2. Efecte ale interactiunii radiatiilor X cu substanta

1.3. Campul de radiatii: marimi vectoriale si scalare, caracterizarea câmpului de radiatii

2.Marimi si unitati dozimetrice

2.1. Transferul de energie de la câmpul de radiatii la materia iradiata

2.2. KERMA

2.3. Expunerea

2.4. Coeficientul de calitate al radiatiei

3.Notiuni fundamentale de radioprotectie

3.1. Interactiunea radiatiilor ionizante cu substanta

3.2. Actiunea biologica a radiatiilor ionizante

3.3. Eficacitatea biologica

3.4. Efecte biologice ale radiatiilor ionizante: efecte deterministe, efecte stocastice

3.5. Marimi dozimetrice: doza absorbita, doza echivalenta, doza efectiva

4.Justificarea, optimizarea si limitarea dozelor pentru practicile din domeniul expunerilor la radiatii ionizante (principiul ALARA)

4.1. Optimizarea practicilor

4.2. Limitarea dozelor si constrângeri de doza

4.3. Limite de doza pentru populatie

4.4. Limite de doza pentru persoane in curs de pregatire

4.5. Expuneri autorizate speciale

5.Norme de dozimetrie individuala

5.1. Cerinte generale pentru organismele de dozimetrie individuala

5.2. Metode de evaluare a dozelor de radiatii

5.3. Conditii de referinta

5.4. Efecte biologice ale expunerii la radiatiile ionizante

5.5. Expunerea la radiatii in perioada de sarcina

5.6. Expuneri potentiale si accidentale. Expunerea medicala inutila si selectarea pacientului

5.7. Expunerea profesionala in diagnosticul radiologic; reglementarile MS privind supravegherea starii de sanatate a personalului expus profesional la radiatii ionizante.

Legislatie de baza

 1. Cerinte legislative privind securitatea radiologica in radiologia de diagnostic si radiologia interventionala - 1. Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare,

2 .Normele fundamentale de securitate radiologica (NSR-O1), aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 14/2000 (CNCAN: NSR 01, 04, 07, 11)

 1. Normele privind radioprotectia persoanelor in cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante (NSR-04),.
 2. Norme de securitate radiologica in practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala (NSR-11)
 3. Normele de securitate radiologica - Proceduri de autorizare (NSR-03)
 4. Normele de dozimetrie individuala, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 180/2002
 5. Normativul de acordare si de utilizare a echipamentului individual de protectie la radiatii ionizante, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare Nr. 421/2004
 6. Normele privind expertul in fizica medicala, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 1272/266/2006
 7. Reglementari specifice privind expunerile medicale la radiatii ionizante pentru cercetare medicala si/sau biomedicala apobate prin ordinul comun nr. 66/300/9112 (al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatii Nucleare, Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si a Ministerului Sanatatii Publice
 8. Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1542/2006 privind inregistrarea si raportarea dozei pacientilor,
 9. Ordinul MS 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale

12.OMS nr.1761/2021,  pentru aprobarea "Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia".

 1. Legea nr. 46/2003 - Drepturile pacientului.
 • pentru postul de dietetician/nutriționist clinic

1.Alimentația în colectivități,autoriMonica Tarcea,Călin Crăiun,Florina Ruta,Victoria Rus-UMF Tg.Mureș

ediția 2015

-managementul obezității la copii și adolescenți

-alimentația și consilierea nutrițională la vârsnici

-regim igieno-dietetic pe perioada sarcinii

-criterii pentru întocmirea meniurilor la adulți

2.Nutriția copilului sănătos și bolnav, autori Cristina oana mărginean -UMF Tg.Mureș ediția 2010

A.Nutriția copilului sănătos:

-Capitolul IV -alimentația cu formule de lapte

-Capitolul V- alimentația copilului mic ,a preșcolarului, școlarului și adolescentului

B.Nutriția copilului bolnav:

-Capitolul IX – obezitatea

-Capitolul XI- anorexa și bulimia nervoasă

 1. Legea nr.46/2003 Legea drepturilor pacientului INTEGRAL
 2. Ordin nr.1226 / 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale INTEGRAL
 • pentru postul de asistent medical generalist din cadrul Secției chirurgie generală
 1. Urgenţe medico_ chirurgicale ,autor Lucreţia Titircă-editura Medicală
 2. Tehnici de nursing autor Lucreţia Titircă –edituira Viaţa Medicală Românească
 3. Manual de medicină internă pentru cadre medii autor Corneliu Bornundel –editura ALL
 4. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare INTEGRAL

5.OMS nr.1761/2021,  pentru aprobarea "Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia".INTEGRAL

 1. Legea nr.46/2003 Legea drepturilor pacientului
 2. Ordin nr.1226 / 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale INTEGRAL
 • pentru posturile de îngrijitori de curățenie

1.Programul național de pregătire a infirmierelor  -as. Pr.licențiat  Cozmaciuc Lenuța

 • MODULUL III Tehnici de îngrijire
 1. Îngrijiri speciale ale pacienților
 • MODULUL V Comunicarea interactivă și lucul în echipa multidisciplinară

            Cap.I Pincipiile comunicării

            Cap.IX Îngrijirea bolnavului în fază terminală

2.OMS nr.1101 /2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

 • ANEXA 4   Precauţiunile Standard -  Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale

3.OMS nr.1761/2021,  pentru aprobarea "Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia ANEXA 1  Norme Tehnice  privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private           

 CAPITOLUL I -  Definiţii

          CAPITOLUL II - Curăţarea

            CAPITOLUL III - Dezinfecţia

 • ANEXA 3  PROCEDURILE RECOMANDATE pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc
 1. Legea nr.46/2003 Legea drepturilor pacientului -INTEGRAL

5.Ordin nr.1226 / 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

 • ANEXA 1   NORME TEHNICE privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale 

                    CAPITOLELE   de la I la VIII

 • ANEXA 3   CONDIŢII  de colectare prin separare la locul producerii, pe categoriile stabilite, a deşeurilor rezultate din activităţi medicale

Condiţii de participare:

I.Condiţii generale

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

II.Condiţii specifice:

 • pentru postul de dietetician/nutriționist:

-diplomă de studii superioare/licențiat  în nutriție și dietetică

-vechime în specialitate de minim 3 ani și 6 luni

 • pentru postul de fizician medical:

-diplomă studii superioare în specialitatea fizică medicală sau fizică –specializare fizică medicală

-vechime în specialitate de minim 3 ani și 6 luni

-experiența în radioterapie sau/și în operare CT/RMN/Radiologie/Mamografie constituie un avantaj

-cunoștinte operare PC - nivel mediu;

 • pentru postul  de asistent medical generalist

- diplomă de şcoală sanitară  postliceală sau echivalentă  sau (PL)                 

- diplomă de studii postliceale prin  echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997

- 6 luni vechime ca asistent medical

-vechimea într-o unitate spitalicească constituie un avantaj

 • pentru postul de îngrijitoare de curățenie

-studii generale sau medii

- fără vechime

-voluntariatul într-o unitate spitalicescă constituie un avantaj

Documente necesare înscrierii

 1. a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copie certificat căsătorie (unde este cazul)

d)copie certificat naştere

e)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului

f)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

g)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

h)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate( fișă medicina muncii);

i)curriculum vitae

j)copie chitanţă taxă înscriere concurs (25 lei pentru postul de îngrijitoare de curățenie și 50 lei pentru posturile de dietetician/nutriționist, fizician medical  și asistent medical generalist)

k)dosar cu şină din carton

 1. 1. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 2. 2. În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 3. Documentele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Calendarul desfăşurării concursului:

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

20.05.2022 ora 16ºº

Data selecţiei dosarelor

23.05.2022 ora 10ºº

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor

23.05.2022 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor

24.05.2022 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor

25.05.2022 ora 15ºº

Data desfăşurării probei scrise

27.05.2022 ora 11ºº

Data afişării rezultatului probei scrise       

27.05.2022 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă

30.05.2022 ora 11ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor pentru proba scrisă

31.05.2022 ora 16ºº

Data susţinerii interviului

În maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise