Potrivit prevederilor art. 225 din Legea nr, 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății-republicata, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 99 (1) lit. (c) din HG nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum și modificări și completări ale acestora, prelungit până la data de 31.12.2022 prin OMS şi al preşedintelui CNAS nr. 955/181/2022, Ordinul nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a HG nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022, Anexa 23, Art. 11 (2) lit.(c), prevederile H.C.L. nr. 137/30.05.2019 a Primăriei Mun. Vatra Dornei. 

 Ec. STAN IOAN VALENTIN- Manager al Spitalului Municipal Vatra Dornei,în baza Dispoziţiei nr.642 din 23.12.2021 a Primarului municipiului Vatra Dornei,

 DECID:  

  Art. 1 Începând cu data de 01.08.2021 și până la data de 31.12.2022,cu avizul Consiliului de Administrațe al unității, se menține valoarea coplății la suma de 10 lei, pentru serviciile medicale acordate de către Spitalul Municipal Vatra Dornei

 Art. 2 Valoarea coplății se încasează la nivelul fiecărei secții implicate

 Art. 3 Spitalul va  încasa de la asiguraţi suma corespunzătoare coplăţii, astfel:

a) pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă, în secţiile/compartimentele cu paturi

b) pentru serviciile medicale spitaliceşti, acordate în regim de spitalizare continuă, prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază.

 Art. 4 Excepţie de la prevederile prezentei decizii fac: 

a) serviciile medicale spitaliceşti acordate în secţiile/compartimentele de îngrijiri paliative, serviciile medicale spitaliceşti pentru internările obligatorii pentru bolnavii aflaţi sub incidenţa art. 109, art. 110, art. 124 şi art. 125 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, serviciile medicale spitaliceşti pentru tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, serviciile medicale spitaliceşti pentru pacienţii din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor spital precum şi serviciile medicale spitaliceşti de lungă durată - ani şi serviciile medicale spitaliceşti pentru care criteriul de internare este urgenţa medico-chirurgicală.

b) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenţii, dacă nu realizează venituri din muncă;

c) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază a respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;

d) persoanele fizice cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri;

e) toate femeile însărcinate şi lăuzele, pentru servicii medicale legate de evoluţia sarcinii, iar cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară, pentru toate serviciile medicale;

f) persoanele cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane;

g) persoanele reţinute, arestate sau deţinute, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse, care se află în centrele de reţinere şi arestare preventivă.

 Art.5 Biroul RUNOS, Biroul  Financiar Contabilitate și secțiile/compartimentele implicate vor duce la îneplinire  prezenta decizie.

 

DECIZIA nr. 66 din 15.04.2022