Documentele necesare înscrierii:

   a) cererea în care se menţionează postul /funcţia pentru care doreşte să concureze;

    b) copia de pe diploma de biolog

    c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs sau Adeverinţă care să ateste că este memdru al OBBCSSR

    e)asigurare de malpraxis pentru anul 2019

    e) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d), Legea nr.460 / 2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România

    f) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

    g) cazierul judiciar;

    h) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

    i) chitanţa de plată a taxei de concurs 150 lei  (stabilita conform art.31 al prezentului ordin)

    j) copia actului de identitate în termen de valabilitate

Bibliografia:

  • Hematologie clinică –autor Delia Mut Popescu editura Medicală Bucursşti 1994
  • Biochimie medicală mic tratat – autorVeronica Dinu,Elena Popa Cristea,Aurora Popescu editura Medicală Bucureşti 2000
  • Parazitologie Medicală – autor Simona  Rădulescu editura ALL 2000
  • Metode de laborator de uz current –editura Medicală şi Patologică,Bucureşti 1977
  • O. M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
  • OMS nr. 1. 226/ 2012  pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale;

Termen de înscriere:

       Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii în str.Mihai Eminescu ,nr.12 pâmă la data de 15.03.2019

      La depunerea dosarelor de înscriere, candidaţii au obligaţia de a prezenta originalele actelor depuse la dosar  în copie.

       Plata taxei ( 150 lei – conform art. 31 din OMS nr.869/2015) se va face in contul unitatii nr. RO 45 TREZ 24F660601200130X – Cod fiscal 4535414 sau la contabilitatea unităţii
      Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul RUNOS al Spitalului Municipal Vatra Dornei, tel0230375528 – int. 44

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

15.03.2019 ora 16ºº

Data selecţiei dosarelor

18.03.2019 ora 11ºº

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor

19.03.2019 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor

20.03.2019 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor

21.03.2019 ora 16ºº

Data desfăşurării probei scrise

25.03.2019 ora 11ºº

Data afişării rezultatului probei scrise            

25.03.2019 ora 15ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă

25.03.2019 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor pentru proba scrisă

26.03.2019 ora 16ºº