Documentele necesare înscrierii:

   a) cererea în care se menţionează postul /funcţia pentru care doreşte să concureze;

    b) copia de pe diploma de medic şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;

    c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

    d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.541 alin. (1) lit. d) sau e) , respectiv art.628, alin. (1),lit d) sau e) , din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare

    e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

    f) cazierul judiciar;

    g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

    h) chitanţa de plată a taxei de concurs 150 lei  (stabilita conform art.31 al prezentului ordin)

    i) copia actului de identitate în termen de valabilitate

Tematica de concurs: este cea pentru examenul de medic specialist  radiologie şi imagistică medicală care se poate accesa pe http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2016/12/RADIOLOGIE-IMAGISTIC%C4%82-MEDICAL%C4%82.pdf

Termen de înscriere:

Înscrierile la concurs se fac la sediul unitatii din str.Mihai Eminescu ,nr.12  până în data da  21.12.2018

      La depunerea dosarelor de înscriere, candidaţii au obligaţia de a prezenta originalele actelor depuse la dosar  în copie.

            Examenul/concursul se va desfăşura în data de 07.01.2019  orele 11ºº- în secretariatul unităţii.

       Plata taxei ( 150 lei – conform art. 31 din OMS nr.869/2015) se va face în contul unităţii nr. RO 45 TREZ 24F660601200130X – Cod fiscal 4535414 sau numerar în contabilitatea unităţii

 Calendarul desfaşurării concursului:

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

21.12.2018 ora 16°°

Data selecţiei dosarelor

27.12.2018 ora 16°°

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor

28.12.2018 ora 16°°

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor

03.01.2019 ora 16°°

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor

04.01.2019 ora 16°°

Data desfăşurării probei scrise

07.01.2019 ora 16°°

Data afişării rezultatului probei scrise

08.01.2019 ora 16°°

Data limită de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă

09.01.2019 ora 16°°

Data afişării rezultatelor contestaţiilor pentru proba scrisă

10.01.2019 ora 16°°

      Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul RUNOS al Spitalului Municipal Vatra Dornei, tel0230375528 – int. 28