Dosarele se depun la sediul unităţii,birou RUNOS  în termen de 15 zile de la data publicării şi trebuie să cuprindă următoarele documente:

Documentele necesare înscrierii

·        cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

·        copie  după  diploma de studii

·        copie certificat de membru;

 • dovadă/adeverinţă din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancţionat de conducerea unităţilor în care şi-a desfăşurat activitatea şi de Colegiul Farmaciştilor din România;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la normele menţionate(conform  art.5,pct (5),lit c) candidaţii trebuie să obţină minim 2 puncte  din cele prevăzute  la pct.9 din anexa 3 a OMS nr.869/2015)
 • declaraţie pe propria raspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se afla în stare de incompatibilitate;
 • declaraţie pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcţia pentru care doreşte să concureze;
 • asigurare malpraxis;
 • adeverinţă privind starea de sănătate;
 • cazier judiciar
 • certificat medical  din care să rezulte că este apt  din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru a exercita  activităţile postului(adeverinţă medic familie sau fişă aptitudine)
 • chitanţă de plată a taxei de concurs. Taxa de concurs este de 150 de lei.
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste confirmarea în specialitate şi vechimea în specialitate;

·        un proiect de management privind evoluţia viitoare  a farmaciei

            Documentele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Conditii minime:

-numire în funcţia de farmacist specialist farmacie generală

         -minimum 2 ani de experienţă profesională. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la biroul Runos al Spitalului Municipal Vatra Dornei  , tel. 0230375528-int.28 

Bibliografie:

 • Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • Legea nr.360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase-republicată
 • Legea nr.266/2008 exercitarea profesiei de farmacist-republicată
 • Legea nr.95/2006 cu modificările şi completările ulterioare-republicată –Titlul XIV –Capitolul I-exercitarea profesiei de farmacist-republicată
 • OMS nr. 75/2010  pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică
 • Farmacologie Generala  - autor Cristea Aurelia Nicoleta, editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1998
 • Farmacoterapie Practică,autor  Dobrescu Dumitru, ed.Medicală, Bucureşti, 1989, vol.II
 • Tehnica Farmaceutică,autor Stănescu Victor, ed.Medicală, Bucureşti, 1983;
 • Tehnologie Farmaceutică ,autori  Popovici Iuliana, Lupuleasa Dumitru, ed.Polirom, Iaşi, 2001
 • Tehnologie Farmaceutică Industrială,autor Leucuţă Sorin,ed.Dacia, 2001