La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod curent şi în care sunt confirmaţi prin Ordin al M.S.P. (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării şi încadrării ca medic specialist).

La concursul pentru ocuparea funcţiei de şef se pot prezenta candidaţii care au obţinut atestatul în managementul serviciilor de sănătate sau care depun declaraţie pe propria răspundere că îl vor obţine în maximum un an de la numirea în funcţie.

Persoanele sancţionate în ultimii 2 ani de către unităţile la care au fost angajate sau de către Colegiul Medicilor din România, precum şi cele cărora le-a încetat contractul de administraţie nu pot participa la concurs.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

• cerere în care se menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;

• copie a diplomei de studii;

• adeverinţă din care să reiasă confirmarea în grad profesional;

• acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut conform  Ordinului 1406/2006 la normele menţionate;

• declaraţie pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcţia pentru care doreşte să concureze;

• declaraţie pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;

• certificat privind starea de sănătate;

• dovadă/adeverinţă din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancţionat de conducerea unităţilor în care şi-a desfăşurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;

• copia autorizaţiei  de liberă practică sau certificatul de membru al Colegiului

Medicilordin România;

• copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste confirmarea în specialitate şi vechimea în specialitate;

• un proiect de management privind evoluţia viitoare a secţiei/ laboratorului

• chitanţă de plată a taxei de concurs

      La depunerea dosarelor de inscriere, candidatii au obligatia de a prezenta originalele actelor depuse la dosar  in copie.

      Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu - susţinerea proiectului de management, probă scrisă, probă clinică sau practică.

       Proba scrisă a concursului se susţine după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii -republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi legislaţia secundară aferentă.

      Proba clinică sau proba practică se susţine pe baza metodologiei stabilite pentru obţinerea titlului de medic specialist.

Termen de înscriere:

       Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii din str.Mihai Eminescu ,nr.12  până în data de 22.06.2018

            Examenul/concursul se va desfasura în data de 17.07.2018 orele 11ºº- în secretariatul unităţii.

       Plata taxei ( 150 lei – conform art. 31 din OMS nr.869/2015) se va face în contul unităţii nr. RO 45 TREZ 24F660601200130X – Cod fiscal 4535414 sau numerar în contabilitate

Calendarul desfăşurării concursului:

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

22.06.2018 ora 16°°

Data selecţiei dosarelor

02.07.2018 ora 16°°

Data afişării rezultatelor selectiei dosarelor

03.07.2018 ora 16°°

Data limită de depunere a contestatiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor

04.07.2018 ora 16°°

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor

09.07.2018 ora 16°°

Data desfăşurării concursului/examenului

17.07.2018 ora 16°°

Data afişării rezultatului concursului

19.07.2018 ora 16°°

Data limită de depunere a contestaţiilor

20.07.2018 ora 16°°

Data afişării rezultatelor contestaţiilor

24.07.2018 ora 16°°

Data finalizării concursului

25.07.2018 ora 16°°

      Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul RUNOS al Spitalului Municipal Vatra Dornei, tel0230375528 – int. 44