Concursul constă în urmatoarele etape: selecţia dosarelor,proba scrisă şi un interviu

  • Proba scrisă va avea loc în data de  15.09.2017 ora 11ºº la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu ,nr.12
  • Interviul va avea loc în maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
  • La examen/concurs candidaţii se vor prezenta în sală cel tarziu la ora 10.50  şi vor fi identificaţi în baza buletinului sau cărţii de identitate.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretarul comisiei de concurs ( ec.Albu Alina - Birou RUNOS ) până la data de 06.09.2017 ora 16ºº

Bibliografie:

1. Urgente medico_ chirurgicale  -autor  Lucreţia Titircă

3. Manual de medicină internă pentru cadre medii autor  Corneliu Bornundel

4.Codul de etică şi dendologie profesiolnală al asistentului medical

5.Legea nr.307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania

6. Legea nr.46/2003 drepturile  pacientului

7.OMS nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare

8. OMS nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale

Condiţiile de participare:

I.Condiţii generale

   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

II.Condiţii specifice: 

I. pentru postul de asistent medical generalist în cadrul secţiei medicină internă - compartiment neurologie  (PL)

-  diplomă de școală sanitară postliceală sau  echivalentă

sau

- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G.797/1997;

- 6 luni vechime în specialitate

- certificat de membru şi aviz pentru anul în curs

- asigurare de răspundere civilă profesională pentru anul în curs

II .pentru postul de asistent medical debutant în cadrul secţiei medicină internă  (PL)

- diplomă de școală sanitară postliceală sau  echivalentă

sau

- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G.797/1997;

- certificat de membru şi aviz pentru anul în curs

- asigurare de răspundere civilă profesională pentru anul în curs

 

Documente necesare înscrierii

   a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c)copie certificat căsătorie (unde este cazul)

    d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului

    e) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

    f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

    g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

    h) curriculum vitae

    i) copie chitanţă taxă înscriere concurs( contravaloarea sumei de 50 lei)

    j) dosar cu şină

    1.  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

    2.  În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

   3.  Documentele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Calendarul desfăşurării concursului:

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

06.09.2017 ora 16ºº

Data selecţiei dosarelor

07.09.2017

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor

08.09.2017

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor

11.09.2017

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor

12.09.2017

Data desfăşurării probei scrise

15.09.2017

Data afişării rezultatului probei scrise        

15.09.2017

Data limită de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă

16.09.2017

Data afişării rezultatelor contestaţiilor pentru proba scrisă

19.09.2017

Data susţinerii interviului

În maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise