Concursul constă în urmatoarele etape: selecţia dosarelor,proba scrisă şi un interviu

  • Proba scrisă va avea loc în data de  19.12.2016 ora 11.00 la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu ,nr.12
  • Interviul va avea loc în maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
  • La examen/concurs candidaţii se vor prezenta în sală cel tarziu la ora 10.50  şi vor fi identificaţi în baza buletinului sau cărţii de identitate.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretarul comisiei de concurs ( ec.Ropcean Alina - Birou RUNOS ) până la data de 09.12.2016 ora 16.00

Bibliografie:

  • Apateanu Vlad –Recoltarea,conservarea şi transfuzia de sânge –Editura Medicală Bucureşti – 1997
  • Buiuc Dumitru –Microbiologie medicală – Editura Didacrică şi Pedagogică- Bucureşti 1995
  • Enache Florica,Stuparu Maria – Diagnosticul de laborator în hemostază – Editura ALL- Bucureşti 1998
  • Gherman Ioan – Compendiu de parazitologie clinică –Editura ALL Bucureşti 1993
  • Lotreanu Victor – Analize medicale –Editura CNI Bucureşti 2000
  • Mihele Denisa –Biochimie clinică –metode de laborator – Editura Medicală Bucureşti 2000
  • Popescu Mut Delia – Hematologie clinică – Editura Medicală Bucureşti 2001

 

Condiţiile de participare:

I.Condiţii generale

   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

       a) absolvent studii postliceale

       b) exemen promovat de grad principal

       c) certificate absolvire program în specialitatea laborator analize medicale

       c) 5 ani  vechime  în specialitate

Documente necesare înscrierii

   a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului

    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

    g) curriculum vitae,

    h) dosar cu şină

    1.  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

    2.  În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

   3.  Documentele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Calendarul desfăşurării concursului:

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

09.12.2016 ora 16.00

Data selecţiei dosarelor

12.12.2016

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor

13.12.2016

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor

14.12.2016

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor

15.12.2016

Data desfăşurării probei scrise

19.12.2016

Data afişării rezultatului probei scrise

19.12.2016

Data limită de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă

20.12.2016

Data afişării rezultatelor contestaţiilor pentru proba scrisă

21.12.2016

Data susţinerii interviului

În maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise