Bine ati venit pe SPITAL MUNICIPAL VATRA DORNEI   Dati clic pentru a asculta textul selectat! Bine ati venit pe SPITAL MUNICIPAL VATRA DORNEI
 

Concursul consta în urmatoarele etape: selectia dosarelor, proba scrisa si un interviu

  • Proba scrisa va avea loc în data de 17.10.2016 ora 11.00 la sediul unitatii din str. Mihai Eminescu, nr.12
  • Interviul va avea loc în maxim 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise
  • La examen/concurs candidatii se vor prezenta în sala cel tarziu la ora 10.50 si vor fi identificati în baza buletinului sau cartii de identitate

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretarul comisiei de concurs ( ec.Ropcean Alina - Birou RUNOS ) pâna la data de 10.10.2016 ora 16.00

Bibliografie:

- pentru postul de asitent medical principal

  • Ordinul nr. 916 / 2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale în unitatile sanitare
  • Ordinul nr. 261 / 2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea în unitatile sanitare
  • Ordin nr. 914 / 2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca un spital în vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare
  • Ordin nr. 976 / 1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor

-  pentru postul de îngrijitoare de curatenie

  • Ordinul MS nr.961/2016pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea în unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mâinilor, în functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare

Conditiile de participare:

I.Conditii generale

   a) are cetatenia româna, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spatiului Economic European si domiciliul în România;

    b) cunoaste limba româna, scris si vorbit;

    c) are vârsta minima reglementata de prevederile legale;

    d) are capacitate deplina de exercitiu;

    e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

    f) îndeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnata definitiv pentru savârsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savârsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

- post asistent medical principal

       a) absolvent studii postliceale

       b) exemen promovat de grad principal

       c) 5 ani  vechime  în specialitate

       d) experienta în infectii nosocomiale constituie un avantaj

Documente necesare înscrierii

   a) cererea în care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

    c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice ale postului

    d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;

    e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

    f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

    g) curriculum vitae,

    h) dosar cu sina

    1.  Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, în clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

    2.  În cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la înscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfasurarii primei probe a concursului.

   3.  Documentele solicitate vor fi prezentate si în original în vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Calendarul desfasurarii concursului:

Data limita pentru depunerea dosarelor de înscriere

 10.10.2016 ora 16.00

Data selectiei dosarelor

 11.10.2016

Data afisarii rezultatelor selectiei dosarelor

 12.10.2016

Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul selectiei dosarelor

 13.10.2016

Data afisarii rezultatelor contestatiilor privind selectia dosarelor

 14.10.2016

Data desfasurarii probei scrise

 17.10.2016

Data afisarii rezultatului probei scrise

 18.10.2016

Data limita de depunere a contestatiilor pentru proba scrisa

 19.10.2016

Data afisarii rezultatelor contestatiilor pentru proba scrisa

 20.10.2016

Data sustinerii interviului

 În maxim 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise

 

Relatii suplimentare se pot obtine la Biroul RUNOS al Spitalului Municipal Vatra Dornei, tel. 0230375528 – int. 44

Dati clic pentru a asculta textul selectat!