Documentele necesare înscrierii:

 

   a) cererea în care se menţionează postul /funcţia pentru care doreşte să concureze;

    b) copia de pe diploma de medic şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;

    c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

    d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.541 alin. (1) lit. d) sau e) , respectiv art.628, alin. (1),lit d) sau     e), din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare

    e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

    f) cazierul judiciar;

    g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

    h) chitanţa de plată a taxei de concurs 150 lei  (stabilita conform art.31 al prezentului ordin)

    i) copia actului de identitate în termen de valabilitate

 

Tematica de concurs:   este cea pentru examenul de medic specialist specifică fiecărei specialităţi

 

Termen de înscriere:

      Înscrierile la concurs se fac la sediul unitatii din str.Mihai Eminescu ,nr.12  pana in data da 03.10.2016

      La depunerea dosarelor de înscriere, candidaţii au obligaţia de a prezenta originalele actelor depuse la dosar  în copie.

      Examenul/concursul se va desfasura în data de 26.10.2016  orele 11ºº- în secretariatul unităţii.

 

       Plata taxei ( 150 lei – conform art. 31 din OMS nr.869/2015) se va face în contul unităţii nr. RO 45 TREZ 24F660601200130X – Cod fiscal 4535414 sau numerar în contabilitate

 

Calendarul desfaşurării concursului:

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

 03.10.2016 ora 16.00

Data selecţiei dosarelor

 07.10.2016

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor

 10.10.2016

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor

 12.10.2016

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor

 13.10.2016

Data desfăşurării probei scrise

 26.10.2016

Data afişării rezultatului probei scrise

 26.10.2016

Data limită de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă

 27.10.2016

Data afişării rezultatelor contestaţiilor pentru proba scrisă

 28.10.2016

Data susţinerii interviului

 În maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise

 

      Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul RUNOS al Spitalului Municipal Vatra Dornei, tel0230375528 – int. 44