Concursul constă în urmatoarele etape: selecţia dosarelor,proba scrisă şi un interviu

 • Proba scrisă va avea loc în data de 25.08.2016 ora 11.00 la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu ,nr.12
 • Interviul va avea loc în maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
 • La examen/concurs candidaţii se vor prezenta în sală cel tarziu la ora 10.50şi vor fi identificaţi în baza buletinului sau cărţii de identitate.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretarul comisiei de concurs ( ec.Ropcean Alina - Birou RUNOS ) până la data de 19.08.2016 ora 16.00

Bibliografie:

-pentru postul de asistent medical generalist

1. Manual de medicină internă pentru cadre medii – editura All Bucureşti 1995

2. Manual îngrijiri specialeacordate pacienţilor de către asistenţii medicali – autor Lucreţia Titircă

 • Îngrijirea pacientului cu afecţiuni/deficienţe ale aparatului respirator
 • Îngrijirea pacientului cu afecţiuni ale aparatului digestiv şi ale glandelor anexe
 • Îngrijirea pacientului cu boli infecto – contagioase

3.Manual urgenţe medico -chirurgicale - autor Lucreţia Titircă ,editura medicală 1996

 • Insuficienţa respiratorie acută
 • Colica biliară
 • Hemoragiile digestive superioare
 • Stările comatoase
 • Urgenţe in pediatrie
 • Sindromul de deshidratare acută
 • Şocul anafilactic

4. Manual boli infecţioase  - autor pr.dr. doc.Marin Voiculescu –editura didactică şi pedagogică Bucursşti 1980

 • Meningita cerebrospinală epidemică(meningococică)
 • Dizinteria bacteriană
 • Hepatita virală

5. Ghid de nursing – coordonator Lucreţia Titircă

 • Prevenirea infecţiilor intraspitaliceşti

6. Codul de etică şi deontologie profesională al asistentului medical şi al moaşei  din România 2005

7. Legea nr.46/2006 – drepturile pacienţilor

8. OMS nr.219/2002 – gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală

 

-pentru postul de asitent medical principal

 • Ordinul nr. 916 / 2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare
 • Ordinul nr. 261 / 2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare
 • Hotărâreanr. 857 / 2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice
 • Ordin nr. 914 / 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare
 • Ordin nr. 976 / 1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor

Condiţiile de participare:

I.Condiţii generale

   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

- post asistent medical principal

       a) absolvent studii postliceale

       b) exemen promovat de grad principal

       c) 5 ani  vechime  în specialitate

       d) experienţa în infecţii nosocomiale constituie un avantaj

- pentru postul de asistent medical generalist

       a)absolvent studii postliceale

       b)minim 6 luni vechime în specialitate

 

Documente necesare înscrierii

   a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului

    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

    g) curriculum vitae,

    h) dosar cu şină

            1.  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

            2.  În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

            3.  Documentele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Calendarul desfasurarii concursului:

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

19.08.2016 ora 16.00

Data selecţiei dosarelor

22.08.2016

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor

22.08.2016

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor

23.08.2016

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor

24.08.2016

Data desfăşurării probei scrise

25.08.2016

Data afişării rezultatului probei scrise

25.08.2016

Data limită de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă

26.08.2016

Data afişării rezultatelor contestaţiilor pentru proba scrisă

29.08.2016

Data susţinerii interviului

In maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise