Bibliografia/tematica de examen:

Pentru postul de economist IA- Birou RUNOS

1.Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  reactualizată–titlul VII /spitale :Cap III cu modificările şi completările legale ulterioare

2.Legea nr.53/2003 Codul Muncii - republicat cu modificările şi completările legale ulterioare

3.Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările legale ulterioare

4.Legea nr.250/2016 privind aprobarea OUG nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu modificările şi completările legale ulterioare

5.HG nr. 917/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică centrală

6.Hotărâre  nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Sănătate şi asistenţă socială"

7.Ordin nr. 870/2004 / 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar

8.Legea nr.677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie ,cu modificarile si completarile legale ulterioare

Pentru postu de economist IA-Birou Finnciar Contabilitate:

1.Legea nr. 82/1991 Republicată - Legea contabilităţii 

CAPITOLUL II -Organizarea şi conducerea contabilităţii

CAPITOLUL III - Registrele de contabilitate

CAPITOLUL V - Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor publice

2.Ordin nr.1792 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale -INTEGRAL

3.Ordin nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005-INTEGRAL

4.HG nr. 2139 / 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe

5.Ordin nr 1861/2020 pentru aprobarea modelului convenţiei de garantare, prevăzută la art. 5 alin. (2) din OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, şi a modelului convenţiei de implementare

Pentru postu de referent de specialitate I -Birou AAT:

1.Regulament UE 679/2016 aplicabil din 25.05.2018 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu character personal și libera circulație a acestor date,cu modificările și completările ulterioare;

2.Legea 544/12.10.2001 privindliberul acces la informațiile de interes public,cu modificările și completările ulterioare;

3.Hotărârea nr.123/07.02.2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

4.Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanitar.Capitolul II-Spitale;

5.Legea nr.215/23.04.2001(republicată) a administrației publice locale;

6.Legea nr.477/08.11.2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

7.Legea nr.53/2003(republicată)Codul Muncii;

- Cunoștințe aprofundate privind :

  • arhitectura calculatorului,dispozitive intrare-ieșire
  • utilizare internet(browsere,poșta electronică)
  • programe de birotică:Word,Excel.