UN POST DE MEDIC SPECIALIST în specialitatea obstetrică ginecologie – în cadrul secţiei obstetrică ginecologie -  perioadă nedeterminată

UN POST DE MEDIC SPECIALIST în specialitatea boli infecțioase – în cadrul secției boli infecțioase – perioadă nedeterminată

UN POST DE MEDIC SPECIALIST în specialitatea medicină internă – în cadrul secției medicină internă-perioadă nedeterminată

UN POST DE MEDIC SPECIALIST în specialitatea epidemiologie – în cadrul Compartimentului de Prevenire și control al  infecțiilor asociate asistenței medicale-perioadă nedeterminată

Documentele necesare înscrierii:

  1. a) cererea în care se menţionează postul pentru care persoana interesată doreşte să concureze sau să se angajeze, după caz;
  2. b) diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, în original şi copie, ce va fi certificată de un reprezentant al angajatorului;
  3. c) documente privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorţ, hotărâre judecătorească etc.), în original şi copie, ce va fi certificată de un reprezentant al angajatorului;
  4. d) certificatul de membru al organizaţiei profesionale sau avizul de practică temporară sau ocazională a profesiei valabil, din care să rezulte că profesionistul este avizat pe specialităţile şi competenţele în care urmează să îşi desfăşoare activitatea în unitatea sanitară, în original şi copie, ce va fi certificată de un reprezentant al angajatorului;
  5. e) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) şi f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în original;
  6. f) cazierul judiciar, în original;
  7. g) certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează sau doreşte să se angajeze, în original;
  8. h) actul de identitate în termen de valabilitate, în original şi copie, ce va fi certificată de un reprezentant al angajatorului.
  9. e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
  10. i) chitanţa de plată a taxei de concurs 150 lei (stabilita conform art.31 al prezentului ordin)

Bibliografie/tematică:

Termen de înscriere:

   Înscrierile la concurs se fac la sediul unitatii din str.Mihai Eminescu ,nr.12  până în data da  16.05.2022

   Data susținerii probelor de concurs se va stabili după finalizarea perioadei de înscriere

   La depunerea dosarelor de înscriere, candidaţii au obligaţia de a prezenta originalele actelor depuse la dosar  în copie.

       Plata taxei ( 150 lei – conform art. 31 din OMS nr.869/2015) se va face în contul unității nr. RO58 TREZ 59721F330800XXXX – Cod fiscal 4535414 sau la contabilitatea unităţii

 
      Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul RUNOS al Spitalului Municipal Vatra Dornei, tel.0230375528 – int. 28